В изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-500/04.05.2017 г. на кмета на  Столична община и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС
 

СО - Район „Илинден”
обявява конкурс

 

за отдаване под наем за срок до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 10 /десет/ години на имот частна общинска собственост, представляващ терен за разполагане на преместваемо съоръжение от 10,0 кв.м., находящ се в гр. София, район „Илинден”,  ул. „Варна“ – до битовия комбинат, УПИ І от кв. 863, м. „Вълчо Иванов-север“ по одобрена от гл. архитект на СО Схема № 7.
   
Начална конкурсна месечна наемна цена: 65,00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие – 300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка /ФЦ Люлин/ по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601;  BIC: SOMBBGSF в полза на СО - Район „Илинден“ – срок за внасяне до  06.07.2017 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14,00 ч. на 06.07.2017 г.  от Район „Илинден”, служба „АИО”, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00 ч. на 06.07.2017 г. включително в служба „АИО” на Район „Илинден”, гр. София,  кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 07.07.2017 г. от 10,00 ч., стая 421, ет. 4  в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46 - Район „Илинден”.