„Пета МБАЛ – София” EАД, гр. София, бул.”Ген. Столетов” № 67 А, на  основание чл. 23, ал. 4 от НОЛЗ, обявява таен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се на партерен етаж в сградата на Пета МБАЛ, бул. „Столетов” № 67-А, с площ 19.54 кв.м., за санитарен магазин.

Начална цена: 500 (петстотин) лева на месец, без ДДС.

Депозит: 500 (петстотин) лева, вносим в касата или по банкова сметка.

Дата на провеждане на търга: 18.07.2017 г., 10.00 ч., в Пета МБАЛ.

Оглед на обекта  може да се извършва всеки работен ден  от 01.07. до 17.07.2017 г. от 09.00 ч., до 16.00 ч., след закупуване на тръжна документация.

Цената на един комплект документация е 100 (сто) лева без ДДС, платима в брой на касата.

Срок за подаване на предложения за участие – 17.07.2017 г. Документите се подават всеки работен ден, в стая „Канцелария”, от 09.00 до 16.00 ч.

Ако не се яви нито един кандидат, провежда се повторен търг, на 16.08.2017 г., при същите условия. Краен срок за подаване на документите за повторния търг - 15.08.2017 г.

За допълнителна информация: тел. 02/926 8 105