ОБЯВЛЕНИЕ


“Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Люлин“, ул. „Кореняк" № 17 обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, а именно: Имот 1: Площ от 2.5 кв. м (две цяло и пет десети квадратни метра), предназначена за поставяне на терминално устройство ATM (банкомат) на главния вход на сградата – база 1, в която се помещава „ДКД XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин", ул. “Кореняк“ № 17. Предназначение на имота: за поставяне на терминално устройство ATM (банкомат). Имот 2: Площ от 2 кв. м (два квадратни метра), предназначена за поставяне на кафеавтомат (самопродаваща машина за топли напитки) в коридора на първия етаж на сградата, в която се помещава „ДКЦ XII – София" ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин", ул. „Кореняк" № 17. Предназначение на имота: за поставяне на кафеавтомат (самопродаваща машина за топли напитки). Имот 3: Площи за поставяне на 110 (сто и десет) броя рекламни съоръжения с медицинска насоченост върху стените във фоайето и коридорите на двете сгради на дружеството, намиращи се в град София, район "Люлин", ул. "Кореняк” № 17 и бул. „Александър Станишев" № 17. Предназначение на имота: за поставяне на рекламни съоръжения с медицинска насоченост. Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Всеки участник може да кандидатства за отделен имот или за повече имоти. Минимална наемна месечна цена: имот 1: 160 лв. (сто и шестдесет лева) без ДДС; имот 2: 260 лв. (двеста и шестдесет лева) без ДДС; имот 3: 420 лв. (четиристотин и двадесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в конкурса: за имот 1: 50 лв. (петдесет лева); за имот 2: 50 лв. (петдесет лева); за имот 3: 100 лв. (сто лева). Депозитът е вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XII – София” ЕООД: Общинска банка АД: Банков код (ВIC): SOMBBGSF: Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. Депозитът е вносим в срок до 13.00 часа на 27.11.2017 г. Ако участник кандидатства за повече от един имот, то следва да заплати депозит за всеки отделен имот. Цена на конкурсната документация – 30 лв. без ДДС, платима в касата (ет. З, ст. 65) на “ДКЦ XII – София” ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 27.11.2017 г. Краен срок за подаване на документи за участие – 13.00 ч. на 27.11.2017 г. Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 28.11.2017 г. от 10.00 часа на следния адрес: град София 1324, район "Люлин", ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII – София” ЕООД. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13.00 ч. на 14.12.2017 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 15.12.2017 г. от 10.00 часа. За справки тел: 02/ 9271435 – Иванка Атанасова.

Д-р В. Василев
/Управител на „ДКЦ XII – София“ ЕООД/