ОБЯВА

1. Обявявам конкурс за отдаване под наем за помещения, както следва:
1.1. Помещения – Рентгенов кабинет и приемна, намиращи се на трети етаж от сградата на „ДКЦ VII - София” ЕООД, находяща се на ул. „Мария Луиза” №191, с обща площ от 85,25 кв.м., заедно с 31,13% идеални части от общите части – коридор и санитарен възел – 26,44 кв.м. (Обект № 1). Начална месечна наемна цена 790 лева без ДДС.
1.2. Помещение – Кабинет, намиращ се на трети етаж от сградата на „ДКЦ VII - София” ЕООД, находяща се на ул. „Мария Луиза” №191, с обща площ от 17,28 кв.м., заедно с 6,31% идеални части от общите части – коридор и санитарен възел – 5,36 кв.м. (Обект № 2). Начална месечна наемна цена 160 лева без ДДС.
1.3. Помещение – Кабинет, намиращ се на трети етаж от сградата на „ДКЦ VII - София” ЕООД, находяща се на ул. „Мария Луиза” №191, с обща площ от 17,28 кв.м., заедно с 6,31% идеални части от общите части – коридор и санитарен възел – 5,36 кв.м. (Обект № 3). Начална месечна наемна цена 160 лева без ДДС.
1.4. Помещение – Кабинет, намиращ се на трети етаж от сградата на „ДКЦ VII - София” ЕООД, находяща се на ул. „Мария Луиза” №191, с обща площ от 46,08 кв.м., заедно с 16,82% идеални части от общите части – коридор и санитарен възел – 14,29 кв.м. (Обект № 4). Начална месечна наемна цена 427 лева без ДДС.
1.5. Помещение – Кабинет, намиращ се на трети етаж от сградата на „ДКЦ VII - София” ЕООД, находяща се на ул. „Мария Луиза” №191, с обща площ от 23,04 кв.м., заедно с 8,41% идеални части от общите части – коридор и санитарен възел – 7,15 кв.м. (Обект № 5). Начална месечна наемна цена 213 лева без ДДС.
 2. Помещенията се отдават под наем за срок от три години.
 3.Утвърждавам документацията за участие в конкурса и определям цената  за закупуването й в размер на 30 /тридесет/ лева с ДДС.
 4. Конкурсната документация се получава от завеждащ Административна служба – Донка Димова Петрова, на 1-ви етаж в сградата на дружеството, след представяне на документ за внесена в касата на дружеството сума за закупуването й в срок до 15.00 ч. на  24.07.2017 г. 
 5. Оглед на помещенията, предмет на конкурса, може да бъде извършван всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа след представяне на документ за закупена конкурсна документация в срок до 15.00 ч. на  24.07.2017 г. 
 6. Определям депозитна вноска за участие в конкурса в размер:
6.1. Помещения – Рентгенов кабинет и приемна, намиращи се на трети етаж от сградата на „ДКЦ VII - София” ЕООД, находяща се на ул. „Мария Луиза” №191, с обща площ от 85,25 кв.м., заедно с 31,13% идеални части от общите части – коридор и санитарен възел – 26,44 кв.м. (Обект № 1). Начална месечна наемна цена 790 лева без ДДС, респективно 948 лева с ДДС.
6.2. Помещение – Кабинет, намиращ се на трети етаж от сградата на „ДКЦ VII - София” ЕООД, находяща се на ул. „Мария Луиза” №191, с обща площ от 17,28 кв.м., заедно с 6,31% идеални части от общите части – коридор и санитарен възел – 5,36 кв.м. (Обект № 2). Начална месечна наемна цена 160 лева без ДДС, респективно 192 лева с ДДС.
6.3. Помещение – Кабинет, намиращ се на трети етаж от сградата на „ДКЦ VII - София” ЕООД, находяща се на ул. „Мария Луиза” №191, с обща площ от 17,28 кв.м., заедно с 6,31% идеални части от общите части – коридор и санитарен възел – 5,36 кв.м. (Обект № 3). Начална месечна наемна цена 160 лева без ДДС, респективно 192 лева с ДДС.
6.4. Помещение – Кабинет, намиращ се на трети етаж от сградата на „ДКЦ VII - София” ЕООД, находяща се на ул. „Мария Луиза” №191, с обща площ от 46,08 кв.м., заедно с 16,82% идеални части от общите части – коридор и санитарен възел – 14,29 кв.м. (Обект № 4). Начална месечна наемна цена 427 лева без ДДС, респективно 512, 40 лева с ДДС.
6.5. Помещение – Кабинет, намиращ се на трети етаж от сградата на „ДКЦ VII - София” ЕООД, находяща се на ул. „Мария Луиза” №191, с обща площ от 23,04 кв.м., заедно с 8,41% идеални части от общите части – коридор и санитарен възел – 7,15 кв.м. (Обект № 5). Начална месечна наемна цена 213 лева без ДДС, , респективно 255,60 лева с ДДС.

 Депозитната сума се внася в срока и по начините, посочени в утвърдената конкурсна документация.
 7. Крайният срок за  подаване на документи за участие определям 15.00 ч. на  24.07.2017 г. 
 8. Решението за конкурса да се публикува в един централен ежедневник и в сайта на Столична община най-малко 14 дни преди датата на конкурса.
 
 УПРАВИТЕЛ:
       /д-р Антонио Тонев/