"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V София" ЕООД (ДКЦ 5)
гр. София 
1700, Р-н „Студентски”, ул. “Акад. Стефан Младенов”, № 8, тел./факс: /02/ 868 20 13, e-mail: dcc5_sofia@abv.bg

 

В изпълнение на решение № 753/09.11.2017 г. на Столичния общински съвет, протокол № 43/09.11.2017 г.  и на основание чл. 27, ал. 4 от Наредбата за общинските лечебни заведения:
І. Откривам конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на десет помещения (лекарски кабинети, намиращи се на етаж 3, блок 2, в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, както следва:
Помещение  № 1 (кабинет № 80): Полезна площ 17,68 м2, припадащи се идеални части от общите части на имота 16,09 м2 Помещение  № 2 (кабинет № 79): Полезна площ 36,14 м2  и припадащи се идеални части 32,88 м2 от общите части на имота Помещение  № 3 (кабинет № 78): Полезна площ 18,07 м2, припадащи се идеални части от общите части на имота 16,44 м2 Помещение  № 4 (кабинет № 77): Полезна площ 36,14 м2  и припадащи се идеални части 32,88 м2 от общите части на имота Помещение  № 5 (кабинет № 76): Полезна площ 18,07 м2, припадащи се идеални части от общите части на имота 16,44 м2 Помещение  № 6 (кабинет № 75): Полезна площ 18,07 м2, припадащи се идеални части от общите части на имота 16,44 м2 Помещение  № 7 (кабинет № 74): Полезна площ 18,07 м2, припадащи се идеални части от общите части на имота 16,44 м2 Помещение  № 8 (кабинет № 73): Полезна площ 18,07 м2, припадащи се идеални части от общите части на имота 16,44 м2 Помещение  № 9 (кабинет № 72): Полезна площ 18,07 м2, припадащи се идеални части от общите части на имота 16,44 м2 Помещение  №10 (кабинет № 71): Полезна площ 18,07 м2, припадащи се идеални части от общите части на имота 16,44 м2.
ІІ. Описание на обектите: Отдаваните под наем помещения са работни кабинети, пряко ползвани според функцията си за лекарски прегледи и консултации от общопрактикуващи лекари. Дейността се извършва в съответствие с режима на работа на диагноститчно-консултативния център (ДКЦ), като свободният достъп за пациенти и ползватели е с времево ограничение от 7,30 до 19,30 часа в работни дни. Допуска се ползване на кабинетите и през почивни или неработни дни само след предварително съгласуване с ръководството на ДКЦ и допълнително заплащане на разходи за охрана.
ІІІ. Началната месечна наемна на описаните в т. І и т. ІІ обекти е определена от независим, лицензиран експерт-оценител и е както следва:
Помещение № 1 – 108,19 лв. (сто и осем лева и деветнадесет стотинки) без ДДС
Помещение № 2 – 221,24 лв. (двеста двадесет и един лева и двадесет и четири стотинки) без ДДС
Помещение № 3 – 110,57 лв. (сто и десет лева и петдесет и седем стотинки) без ДДС
Помещение № 4 – 221,24 лв. (двеста двадесет и един лева и двадесет и четири стотинки) без ДДС
Помещение № 5 – 110,57 лв. (сто и десет лева и петдесет и седем стотинки) без ДДС
Помещение № 6 – 110,57 лв. (сто и десет лева и петдесет и седем стотинки) без ДДС
Помещение № 7 – 110,57 лв. (сто и десет лева и петдесет и седем стотинки) без ДДС
Помещение № 8 – 110,57 лв. (сто и десет лева и петдесет и седем стотинки) без ДДС
Помещение № 9 – 110,57 лв. (сто и десет лева и петдесет и седем стотинки) без ДДС
Помещение № 10 – 110,57 лв. (сто и десет лева и петдесет и седем стотинки) без ДДС
ІV. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към кандидатите.  Обектите се отдават под наем, за да се ползват за осъществяване на лекарска практика/практики за оказване на първична медицинска помощ в съответствие със законовите изисквания за извършване на дейността.
- Наемателят следва за своя сметка и отговорност да се снабди с всички необходими разрешения, свързани с извършването на неговата дейност в обекта, в случай че такива са необходими.
- Наемателят няма право да преотдава под наем или да преотстъпва обекта за ползване на трети лица.
- Не се допуска поставянето на рекламни пана, табели, плакати и други рекламни материали извън отдаденото под наем помещение без изричното писмено съгласие на Наемодателя.
- Наемателят трябва да спазва Правилника за вътрешния ред на „Диагностично-консултативен център 5 – София“ ЕООД и да спазва всички задължителни за имота на Наемодателя правила за противопожарна безопасност, санитарно-хигиенни норми и други правила, установени с оглед безопасността, грижата, репутацията и чистотата на сградата.
- Наемателят е длъжен да проявява вежливо и любезно отношение към клиенти, пациенти и служители на Наемодателя и на останалите наематели в сградата на Наемодателя.
- Наемателят се задължава да не възпрепятства ползването на сградата от всеки друг Наемател, както и от Наемодателя.
- Наемателят се задължава в срок до един месец от сключване на договора за наем на помещението да впише същият в имотния регистър към Агенцията по вписванията, като разходите и таксите по извършване на вписването са изцяло за негова сметка.
- Право на участие в конкурса имат всички физически и/или юридически лица, регистрирани като търговци, които нямат задължения към „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД или към Столична община, а ако са били предишни наематели, наемните им договори не са били прекратявани поради тяхно виновно поведение и не са имали съдебни дела за неплатени наеми, консумативи, неустойки и др. с „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД.
V. Време и начин за оглед на обекта: Лицата, желаещи да участват в конкурса, могат да извършат оглед на обектите всеки работен ден (до крайната дата за подаване на офертите) от 9.00 до 12.30 часа, като заявят това си желание пред представител от администрацията на диагностично-консултативния център, с когото се извършва огледа.
VI. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата
2. Административни данни за лицето, което прави предложението
3. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда офертата, в случай че това не е законният представител на участника.
4. Документ за закупена конкурсна документация
5. Документ за внесен депозит за участие в конкурса за обекта/-ите, за които участва
6. Заверено копие на документ, предоставящ право на участника да извършва съответната медицинска дейност.
7. Декларация за оглед на обекта
8. Декларация за запознаване и съгласие с клаузите на проекто-договора
9. Декларация за липса на задължения към „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД или към Столична община
10. Предложение за наемане на обекта
11. Ценово предложение на участника.
VII. Размер и начин за плащане на таксата за получаване на документация за участие и мястото, където документацията може да се получи: Документацията може да бъде закупена от касата на “ДКЦ V –  София “ ЕООД, гр. София 1700,  Р-н "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8 от момента на публикуване на поканата в централен ежедневник до 15.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса. Цената за закупуване на документацията е 25 лева без ДДС или 30 лева с включен ДДС.
VIII. Размер на депозита и условия за внасянето му: Депозитът за участие трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса по банкова сметка на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД в „Общинска банка“ АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG48SOMB91301017817001 или в касата на дружеството. Допуска се и представянето на оригинал на банкова гаранция. За отделните обекти/помещения размерът на депозита е както следва: 
За помещение № 1 – 54 лв. (петдесет и четири лева); за помещение № 2 – 110 лв. (сто и десет лева); за помещение № 3 – 55 лв. (петдесет и пет лева); за помещение № 4 – 110 лв. (сто и десет лева); за помещение № 5 – 55 лв. (петдесет и пет лева); за помещение № 6 – 55 лв. (петдесет и пет лева); за помещение № 7 – 55 лв. (петдесет и пет лева); за помещение № 8 – 55 лв. (петдесет и пет лева); за помещение № 9 – 55 лв. (петдесет и пет лева); за помещение № 10 – 55 лв. (петдесет и пет лева);
ІХ Място, ден и час за провеждане на конкурса
Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 17.00 часа на 29.11.2017 г. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, гр. София 1700,  Р-н "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8, отдел „Деловодство“. Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен негов представител.
Конкурсът започва от 10.00 часа на 30.11.2017 г. в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, етаж 2, зала в каб. 58. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Присъствието на участниците не е задължително и тяхното неявяване не спира провеждането на конкурса.
 
 
УПРАВИТЕЛ:  Д-р Вихрен Заяков