ОБЯВА

ДКЦ 14 София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение – кабинет № 301, находящо се на третия етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. ”Д-р Ст. Сарафов” № 7, с  площ от 32,80 кв.м и начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 500 (петстотин) лева, без вкл. ДДС.
Депозитът за участие в конкурса е в размер на 500 (петстотин) лева, без вкл. ДДС и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация.
Конкурсна документация – 36 (тридесет и шест) лева с ДДС, която се получава  след заплащането ѝ в касата на дружеството от зав. адм. служба на 4-ти етаж в сградата на “ДКЦ 14 – София” ЕООД, в  срок до 15.00 ч. на 30.11.2017 г.
Краен срок за подаване на документи за участие – до 15.00 ч. на 01.12.2017 г.
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 04.12.2017 г. от 10.30 ч.
За справки –  тел.02/ 952 13 63.

 

УПРАВИТЕЛ:
/д-р Милен Димов/