На 28.11.2017 г. от 10.00 часа в сградата на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение  София” ЕАД ще се проведе конкурс за отдаване под наем за срок от седем години на недвижим имот, база II (Второ отделение по вътрешни болести), включен в капитала на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД, находящ се в гр. София, бул. „Монтевидео” № 21, с обща площ 1918,91 кв. м, както следва:

- Сутеренен етаж – 4 помещения: помещение 1 и помещение 2, склад за нафта № 3 и котелно помещение № 4 – с обща площ от 240 кв. м

- Втори етаж – помещение № 5, помещение № 6, помещение № 7, помещение № 8, помещение № 9, помещение № 10, помещение № 11, помещение № 12, помещение № 13, помещение № 14, помещение № 15, помещение № 16, помещение № 17, помещение № 18, помещение № 19, помещение № 20, помещение № 21, помещение № 22, помещение № 23, помещение № 24, помещение № 25, помещение № 26, помещение № 27, помещение № 28, общо 24 бр. помещения с обща площ 792,75 кв. м

- Трети етаж – помещение № 29, помещение № 30, помещение № 31, помещение № 32, помещение № 33, помещение № 34, помещение № 35, помещение № 36, помещение № 37, помещение № 38, помещение № 39, помещение № 40, помещение № 41, помещение № 42, помещение № 43, помещение № 44, помещение № 45, помещение № 46, помещение № 47, помещение № 48, помещение № 49, помещение № 50, помещение № 51, помещение № 52, помещение № 53, общо 25 броя помещения с обща площ 871,16 кв. м

- № 54 – Кислородно помещение с площ от 15 кв. м.

Всички помещения са без обзавеждане и апаратура.

Предназначение на имота – Отдавания под наем имот може да бъде използван само за извършване на дейност като лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения, включително хоспис.

Първоначалната месечна наемна цена е в размер на 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) без ДДС.

Депозит за участие в конкурса: Парична вноска в размер на 18 000 лв. (осемнадесет хиляда лева).

Внася се по сметка на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД в Общинска банка, клон “Денкоглу”, ул. “Денкоглу” № 28, IBAN: BG 18 SOMB 9130 10 25759901 BIC: SOMBBGSF.

Цената на конкурстната документация е 300 лв. (триста лева) без ДДС.

Конкурсната документация се закупува в касата на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД всеки работен ден от 10.11.2017 г. до 27.11.2017 г. от 9 12 часа.

Оферти за участие в конкурса се подават в деловодството на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД.

Краен срок за подаване на оферти 16.00 часа на 27.11.2017 г.

Тел. за контакти: 02/952 14 74