Назад

Район Витоша удължава срока за приемане на оферти с 15 дни за конкурса за организиране на ученическо столово хранене в 86 ОУ

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед 3 № СОА16-РД09-809 от 04.05.2016 г. на Кмета на Столична община се удължава срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурса за „Организиране на ученическо столово хранене в 86 ОУ „Св. Климент Охридски”, находящо се на територията на Столична община, район „Витоша“ за отдаване под наем на ученически бюфет, находящ се на адрес: ул.”Брезова гора” № 2 

1. Срок за наемане: 3 (три) години; 

2. Гаранция за участие в конкурса: 100 (сто) лева; 

3. Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО - район „Витоша”: IBAN ВG37SOМВ91303324910401, ВIС SOМВВGSF, Общинска банка АД, клон „Белисимо”, бул. „България” № 102. 

4. Конкурсната документация се закупува от касата на СО - район „Витоша”, гр. София, ул. „Слънце” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. до 12.06.2016 г. 

5. Цената на конкурсната документация е 50 (петдесет) лв. с ДДС 

6. Краен срок за подаване на офертите: 16:30 ч. на 15.07.2016 г. в деловодството на СО - район „Витоша”, ет. 1. 

Конкурсът ще се проведе на 18.07.2016 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО - район „Витоша”, ул. „Слънце” № 2, ет. 2. 

Адрес и телефон на организатора: район „Витоша”, ул. „Слънце” № 2, тел: 818-79-14. 

Удължаването на конкурса да бъде обявено в електронната страница на СО - район „Витоша”, на таблото за обяви в сградата на СО- район „Витоша” и в сградата на СО.