Назад

Район Нови Искър удължава с 15 дни провеждането на конкурс за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми търговски обекти

Столична община - район „Нови Искър”, на основание чл. 31, ал. 2 вр.с ал. 1 и ал. 3, чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД-98-40/06.06.2016 г. на кмета на Столична община, удължава с 15 календарни дни провеждането на конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми търговски обекти на територията на СО - район „Нови Искър“ по одобрени от гл.архитект на Столична община схеми на район „Нови Искър“, по схеми и начални месечни наемни цени, подробно изброени по-долу. 

1.Схема № 1 – за разполагане на 7 (седем) броя преместваеми обекти, попадащи в УПИ ІІІ – за ресторант, магазини и администрация, кв.198, по действащия регулационен план на гр. Нови Искър, кв. Кумарица, пл. „Свети Дух”, АОС № 2956/2012 год. 

Позиция № 1. Павилион – унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на кафе – 9 кв.м.
- Начална конкурсна цена: 5.00 лв./кв.м. без ДДС. 

Позиция № 2. Павилион – унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на закуски – 9 кв.м. 
- Начална наемна цена: 5.00 лв./кв.м. без ДДС. 

Позиция № 3. Павилион – унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на промишлени стоки – 9 кв.м. 
- Начална конкурсна цена: 5.00 лв./кв.м. без ДДС. 

Позиция № 4. Павилион – унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на закуски – 9 кв.м. 
- Начална конкурсна цена: 5.00 лв./кв.м. без ДДС. 

Позиция № 5. Павилион – унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на промишлени стоки – 9 кв.м. 
- Начална конкурсна цена: 5.00 лв./кв.м. без ДДС. 

Позиция № 6. Павилион – унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за услуги – 9 кв.м. 
- Начална конкурсна цена: 5.00 лв./кв.м. без ДДС. 

Позиция № 7. Павилион – унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за услуги – 9 кв.м. 
- Начална конкурсна цена: 5.00 лв./кв.м. без ДДС. 

2. Схема № 2 – за разполагане на 5 (пет) броя преместваеми обекти, попадащи между кв.55 и кв.40 по действащия регулационен план на гр. Нови Искър, кв. Курило. 

Позиция № 4. Павилион – унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на дребни стоки – 6 кв.м. 
- Начална конкурсна цена: 4.00 лв./кв.м. без ДДС. 

Позиция № 5. Павилион – унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на дребни стоки – 6 кв.м. 
- Начална конкурсна цена: 4.00 лв./кв.м. без ДДС. 

3. Схема № 3 – за разполагане на 1 (един) брой преместваем обект, попадащ срещу кв. 137, УПИ І - за читалище и млад. клуб, по действащия регулационен план на гр. Нови Искър, кв. Гниляне, АОС № 3180/02.07.2013 год. 

Позиция № 1. Павилион – унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на дребни стоки – 6 кв.м. 
- Начална конкурсна цена: 4.00 лв./кв.м. без ДДС. 

4. Схема № 4 – за разполагане на 2 (два) броя преместваеми обекти, попадащи в улична регулация – тротоар, до кв. 13, с. Мировяне. 

Позиция № 1. Павилион – унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на дребни стоки – 6 кв.м. 
- Начална конкурсна цена: 4.00 лв./кв.м. без ДДС. 

Позиция № 2. Павилион – унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на дребни стоки – 6 кв.м. 
- Начална конкурсна цена: 4.00 лв./кв.м. без ДДС. 

5. Схема № 5 – за разполагане на 1 (един) брой преместваем обект, попадащ в улична регулация – тротоар, пред УПИ Х- за коо и трафопост, кв. 18, с. Негован, ул. „Борис Найденов”. 

Позиция № 1. Павилион – унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на промишлени стоки – 9 кв.м. 
- Начална конкурсна цена: 4.00 лв./кв.м. без ДДС. 

6. Схема № 6 – за разполагане на 1 (един) брой преместваем обект, попадащ пред УПИ І – за кафе сладкарница, автомивка, авто – мото клуб, битови помещения към стадиона и спортно игрище, кв. 28, по действащия регулационен план на с. Подгумер, ул. „Спортист” и ул. „Тополите”. 

Позиция № 1. Павилион – унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на промишлени стоки – 9 кв.м. 
- Начална конкурсна цена: 4.00 лв./кв.м. без ДДС. 

7. Схема № 7 – за разполагане на 2 (два) броя преместваеми обекти, попадащи в улична регулация – тротоар, до кв. 27 за озеленяване, с. Локорско. 

Позиция № 1. Павилион – унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на промишлени стоки – 9 кв.м. 
- Начална конкурсна цена: 5.00 лв./кв.м. без ДДС. 

Позиция № 2. Павилион – унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на промишлени стоки – 9 кв.м. 
- Начална конкурсна цена: 5.00 лв./кв.м. без ДДС. 

8. Схема № 8 – за разполагане на 1 (един) брой преместваем обект, попадащ в улична регулация – тротоар, пред УПИ Х - за магазини, сгнс, поща, здравен пункт с аптека и озеленяване, кв. 8, с. Войняговци. 

Позиция № 1. Павилион – унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на дребни стоки – 3.3 кв.м. 
- Начална конкурсна цена: 5.00 лв./кв.м. без ДДС. 

Закупуване на конкурсна документация от Фронт-офиса на Столична община - район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 120,00 лв. с включен ДДС. 

Срок за закупуване и подаване на конкурсната документация: всеки работен ден от 07.09.2016 г. до 21.09.2016 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. включително от Фронт-офиса на Столична община - район „Нови Искър”; намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123. 

Депозит за участие в конкурса в размер на 120,00 лв. се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района. 

Конкурсът ще се проведе на 26.09.2016 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична общин а- район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123. 

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник - в. „Стандарт”, и на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община - район „Нови Искър”. 

За информация: отдел „УОСЖФРКТД”, Столична община - район „Нови Искър”, тел: 02/9917333