Обратно Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от общински недвижим имот, с площ от 50.00 кв.м. за бюфет, нахоящ се в сградата на района

СО - Район „Красна поляна” на основание Решение № 403 от 26.06.2015 i. на Столичен общински съвет и Заповед СО15-РД-09-08-105/17.07.2015 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от общински недвижим имот - публична общинска собственост актуван с акт за общинска собственост №32/04.03.1997 година, нахоящ се в сградата на Район „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ №25/приземен етаж/, с площ от 50.00 квадратни метра за срок от 5/пет/ години, със специфично конкурсно условие - за обособяване на бюфет за нуждите на районната администрация, при начална конкурсна месечна наемна цена от 140.00/сто и четиредесет/ лева.
   
Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна“ ул. „Освобождение" № 25, от 29.07.2015 г. до 27.08.2015 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.
   
Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна", ул. „Освобождение“ №25 - Деловодство от 29.07.2015 г. до 27.08.2015 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.
   
Цена на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС.
   
Гаранция за участие в конкурса е 200 лв.
   
Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, Заседателна зала на 28.08.2015 г. от 10.00 часа.
   
Телефон за връзка 02 9 217 225. 02 9 217 241.