Обратно Първа МБАЛ – София” ЕАД обявява търг с явно наддаване на недвижим имот в кв. Драгалевци със застроена площ от 1563 кв.м

„Първа МБАЛ – София” ЕАД обявява търг с явно наддаване на недвижим имот в кв. Драгалевци, собственост на „Първа МБАЛ – София” ЕАД - Монолитна сграда с идентификатор 68134.2097.529.1, със застроена площ от 1 563 кв.м, състояща се от три корпуса: І-ви корпус на два етажа, ІІ-ри корпус на три етажа и ІІІ-ти корпус на четири етажа; Сграда на един етаж с идентификатор 68134.2097.529.2, със застроена площ от 52 кв.м /инфраструктурна сграда/; Пречиствателна станция с РЗП от 135 кв.м и Помпена станция с РЗП от 36 кв.м.
   
Начална тръжна цена – 1 053 610.00 лв. /Един милион петдесет и три хиляди шестстотин и десет/ лева, без ДДС.
   
Закупуване на тръжна документация – в сградата на ”Първа МБАЛ – София” ЕАД, гр.София, бул.”Патриарх Евтимий” № 37, административен блок, ст. № 6, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 и от 14:00 ч. до 16:00 ч. до 24.08.2015 г.
   
Цена на документацията – 100,00 /сто/ лв. без ДДС.
   
Оглед на обекта се извършва по предварителна заявка всеки работен ден от 10:00 часа до 14:00 часа до 20.08.2015г. след закупуване на тръжна документация.
   
Срок за подаване на заявления за участие – 02.09.2015г. до 12:00ч., административен блок, ст. № 2, на Първа МБАЛ – София ЕАД.
   
Място, дата и час на провеждане на търга - сградата на ”Първа МБАЛ – София” ЕАД, гр.София, бул.”Патриарх Евтимий” № 37, зала на 6-ти етаж. на 03.09.2015 г от 10:00 ч.
   
Дата на повторно провеждане на търга: 02.10.2015 г. в същия час.