Назад

Спортна София - 2000 ЕАД обявява търг за отдаване под наем на терен от 350 кв.м, и едноетажна масивна сграда

„СПОРТНА СОФИЯ-2000” ЕАД
обявява търг с тайно наддаване, съгл. чл. 13, ал. 3 от НРУТДУПСОТД,
за отдаване под наем на:

"Терен от 350 кв.м, съставляващ бивш им. пл. № 4, кв. 85 стар, 44 нов, м. „Хаджи Димитър” и едноетажна масивна сграда със застроена площ от 239.86 кв.м, находящи се в гр. София, р-н „Подуяне”, ул. „Вит” и ул. „Клисура”'

Начална тръжна цена за обекта: 900 (деветстотин) лв. без ДДС;

Депозит за участие: 90(деветдесет) лв. вносими на посочената по-долу банкова сметка;

Оглед на обекта може да бъде направен на място всеки работен ден.

Списък на необходимите документи: Удостоверение от Агенцията по вписванията - ТР, копие от регистрация по ДДС (ако има такава); заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ за участниците, които не са регистрирани в Агенцията по вписванията. 

Банкова сметка на „Спортна София-2000” ЕАД: 
IBAN: BG26SOMB91301027122801, BIC: SOMBBGSF, „Общинска банка”АД;

Тръжната документация се получава срещу представен банков документ за сумата от 20 лв. (с вкл. ДДС), внесени в посочената банковата сметка, на адрес: София, ул. ”Българска морава” № 2, тел. 8220834; 8221153, от 10:00 - 12:00 часа и от 14:00 - 17:00 часа до 14.01.2015 г. (вкл.);

Оферти за участие се приемат всеки работен ден от 10:00 - 12:00 часа и от 14:00 - 17:00 часа до 15.01.2015 г. (вкл.), в седалището на Дружеството на горния адрес.

Търгът ще се проведе на 16.01.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала, в административната сграда на Дружеството, гр. София, ул. ”Българска морава” № 2.