Назад

Район Сердика удължава с 15 дни срока на конкурс за отдаване под наем на помещение за копирни услуги

РАЙОН „СЕРДИКА”

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-135/19.11.2014 г. на Кмета на Столична община и във връзка с Доклад № РД-0908-21/22.12.2014 г., от дейността на комисията назначена с моя заповед № РД-09-08-20/22.12.2014 г., в конкурс с предмет „Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост на територията на СО – район „Сердика

ОБЯВЯВАМ:

Удължавам с 15 (петнадесет) дни срока за закупуване на документация и подаване на оферти в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост на територията на СО – Район „Сердика”, за следния обект:

1. Помещение за копирни услуги, находящо се в сградата на СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 88.

I.Условия за участие: съгласно утвърдената от кмета на СО - район „Сердика” конкурсна документация.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: до 12.00 ч. на 14.01.2015 г.

Краен срок за представяне на оферти: до 16.00 ч. на 14.01.2015 г. в деловодството на СО – район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.

II. На 15.01.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала на СО - район “Сердика”, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 88, етаж. 4, ще се разгледат постъпилите оферти за конкурс с предмет: „Отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост на територията на СО - район "Сердика”.

III. Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС, заплаща се на касата на СО - район “Сердика”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 88, ст. 214 – всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. и се получава от деловодството – ст. 219.

Лице за контакти: Красимир Александров тел. 931 51 18, 921 80 41.

*За всеки отделен обект се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделен депозит за участие

IV. Заповедта да бъде публикувана в електронната страница на Столична община и поставена на таблото на СО - район „Сердика”.