Назад

Район Нови Искър удължава с 15 дни провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещения в сградата на кметство Мировяне

РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
УДЪЛЖАВАНЕ НА КОНКУРС

СО - Район „Нови Искър”, в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-134/19.11.2014 г. на Кмета на СО, Решение № 701 по Протокол № 70, т. 40 от 23.10.2014 на СОС и на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси удължава с 15 календарни дни провеждане на конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижим имот– публична общинска собственост, представляващи помещения, находящи се на първи етаж в двуетажна административна сграда (кметство) с идентификатор 48393.4988.921.1, разположена в ПИ с идентификатор 48393.4988.921от кв. 13 по КК и КР на с. Мировяне, район „Нови Искър“ , АОС № 3163/21.05.2013 г., по позиция, както следва:

1. Стоматологичен кабинет, с площ - 20,40 кв.м., заедно с 3,00 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива, 
- Предмет на дейност: стоматологичен кабинет 
- Начална месечна наемна цена- 44,40 лв. (без ДДС)

Срок за получаване на конкурсни документации и срок за подаване на офертни предложения: от 30.12.2014 г. до 13.01.2015 г. включително, всеки работен ден в рамките на удълженият срок, от 08:30 - 17:00 часа.

Цена на конкурсна документация: 60,00 лв. с вкл. ДДС, платима на касата на района, Фронт-офис, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

Гаранцията за участие в конкурса: 100 (сто) лева за позицията, вносима при подаване на офертното предложение на касата на района - гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123 или по сметка на СО - район „Нови Искър”– IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу”, № 28.

Дата на провеждане на конкурс: 14.01.2015 г., от 10:00 часа, Ритуална зала на район „Нови Искър” - СО, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

За информация: отдел „ПНАО и ГРАО”, район „Нови Искър”, тел: 991-76-35.