Назад

Район Люлин обявява конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти и помещение с предназначение за здравна и социална дейности

РАЙОН „ЛЮЛИН“
ОБЯВА

СО - район „Люлин”, на основание заповед № СО-РД-09-08- 141/03.12.2014 г. на Кмета на СО, обявява публично оповестен конкурс за: Oтдаване под наем на имоти – частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот частна общинска собственост, представляващ УПИ V242 с площ 1450 кв.м. в кв. 31, м. “Люлин - западна тангента“, бул. “Проф. д-р Петър Дертлиев“ № 9, ж.к. “Люлин - 10 мр.“, АОС № 6957/14.09.2006 г., идентификатор 68134.4359.287 и с предназначение за обслужваща дейност;

Начална месечна наемна цена 537.00 лв. без ДДС

2. Незастроени поземлени имоти частна общинска собственост: 
- с идентификатор 68134.4357.118 и площ 257 кв.м., ж.к. “Люлин - 9 м.р.“, бул. “Сливница“ № 33а, кв.116, АОС № 8769/21.05.2014 г. 
- с идентификатор 68134.4357.119 и площ 252 кв.м., ж.к. “Люлин - 9 м.р.“, бул. “Сливница“ № 33а, кв.116, АОС № 8770/21.05.2014 г. и с предназначение за обслужваща дейност.

Начална месечна наемна цена 209.00 лв. без ДДС.

3. Част от имот - частна общинска собственост, представляващ помещение, с обща площ 28.75 кв.м и 3,2 кв.м. – ид.ч. част от сграда с идентификатор 68134.4388.637.19, находяща се в ж.к. “Филиповци“, АОС № 8309/01.08.2013 г. и с предназначение за здравна и социална дейности.

Начална месечна наемна цена 46.00 лв. без ДДС.

Място на закупуване на конкурсната документация: СО район „Люлин” – бул.”Захари Стоянов” № 15, бл. 327, вх. В, ет. 1 - каса.

Цена на конкурсната документация: 30 лв. с ДДС.

Срок на подаване на офертите: до 17.00 ч. на 13.01.2015 г.

Дата на провеждане на конкурса: на 14.01.2015 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на СО – район ”Люлин”.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.

Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. ”Захари Стоянов” № 15, Отдел „РКТД”, тел. 02 9237 234 (286)