Назад

Район Връбница продължава срока на конкурс за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд с площ над 10 дка от землищата на с.Волуяк и с. Мрамор

РАЙОН ''ВРЪБНИЦА''

Столична община - район „Връбница", бул. „Хан Кубрат", бл. 328, вх. „Б", на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка Решение № 489 по Протокол № 46 от 12.09.201З г. на Столичен общински съвет и в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-78/04.10.201З г. на Кмета на Столична община продължава срока за закупуване и подаване на документи за конкурс за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд с площ над 10 дка от землищата на с.Волуяк и с. Мрамор

Съдържание на обявата