Назад

Район Надежда удължава срока за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми обекти

РАЙОН ''НАДЕЖДА''

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед № СО-РД-09-08-19/03.04.2013 г. на Кмета на Столична община и чл. 46, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и заповед № РД-09-522/13.12.2013 г. на Кмета на район „Надежда”: 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Да се удължи срокът за приемане на конкурсни документи за свободни нежилищни имоти (терени) публична общинска собственост до 16,30 ч. на 27.12.2013 г. (включително) както следва:

1.Терени (по схема № 4) за разполагане на 4 бр. преместваеми обекти, попадащи в улична регулация – тротоар - ж.к. Надежда - 3 част, ул. Христо Силянов и ул. Царевец: 
- терен № 1 – търговия с вестници и списания - 6 кв.м. 
- терен № 2 – продажба на тестени изделия - 6 кв.м. 
- терен № 3 – търговия с пакетирани захарни изделия - 12 кв.м. 
- терен № 4 – продажба на кафе - 12 кв.м.

Начална конкурсна наемна цена 3,00лв/кв.м. – без ДДС

2.Терени (по схема № 11 и 12) за разполагане на 5 бр. преместваеми обекти, попадащи в УПИ І, ж.к. Надежда - 4 част, ул. Търговска и ул. Ген. Никола Жеков: 
- терен № 16 – книжарница - 3х24 кв.м.

Начална конкурсна наемна цена 3,00лв/кв.м. – без ДДС

3.Терени (по схема № 15) за разполагане на 2 бр. преместваеми обекти, попадащи в УПИ ІІ, кв. Илиянци (до кметството): 
- терен № 1 –търговия с нехранителни стоки - 24 кв.м. 
- терен № 2 – продажба на пакетирани захарни изделия - 12 кв.м.

Начална конкурсна наемна цена 3,00лв/кв.м. – без ДДС

4.Терени (по схема № 16) за разполагане на 3 бр. преместваеми обекти, попадащи в улична регулация – тротоар нереализиран ж.к. Свобода, ул. Ген.Никола Жеков до бл.1: 
- терен № 3 – нехранителни стоки - 12 кв.м.

Начална конкурсна наемна цена 3,00лв/кв.м. – без ДДС

5. Терени (по схема № 20) за разполагане на 2 бр. преместваеми обекти, попадащи в улична регулация – нереализирано разширение на бул. Рожен пред кв. 10 (колелото на автобус 83): 
- терен № 1 – кафене - 24 кв.м. 
- терен № 2 – бързо хранене - 24 кв.м.

Начална конкурсна наемна цена 3,00лв/кв.м. – без ДДС

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО - район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101, каса до 16,30 ч. на 27.12.2013 г. (включително)

3. Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

4. Размер на гаранцията за участие: 100,00 (сто) лв.

5. Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул.Кирил Дрангов 55, етаж 1, фронт офис, срок на подаване до 16,30 ч. на 27.12.2013 г.

6.Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр.София, ул. Кирил Дрангов 55, от 10,00 часа на 30.12.2013 г. в заседателната зала.

7.Адрес и телефон на организатора: гр.София, район Надежда, ул. Кирил Дрангов 55, стая 116, тел: 495-11-39, 60, 61