Назад

Район Кремиковци обявява търг за отдаване под наем за срок от 5 години на мери и пасища от ОПФ за индивидуално ползване само на земеделски стопани

РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”

ОБЯВЛЕНИЕ: ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА 09.01.2014 г. ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“.

Столична община - район „Кремиковци“, на основание решение № 387 от 18.07.2013 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СО-РД-09-699/07.08.2013 г. на Кмета на Столична община, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на мери и пасища, публична общинска собственост:

1. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на мери и пасища за индивидуално ползване само на земеделски стопани, регистрирани в системата за идентификация на селскостопанските животни.

2. Начална тръжна цена: 6,00 лева за дка.

3. Обект на търговете са земеделските земи от ОПФ по землища, както следва: 
    Землище на кв. Враждебна - общо 48,458 дка 
    Землище на кв. Челопечене - общо 61,478 дка 
    Землище на кв. Ботунец - общо 22,472 дка 
    Землище на кв. Сеславци - общо 663,967 дка 
    Землище на гр. Бухово - общо 2621,007 дка 
    Землище на с. Яна - 558,380 дка 
    Землище на с. Желява - 1984,707 дка 
    Землище на с. Горни Богров - общо 167,279 дка 
    Землище на с. Долни Богров - общо 594,756 дка

4. Списъка, с номерата на имотите по землища е съгласно Приложение от № 1 до № 9, което е неразделна част от документацията. Същият ще е на разположение на заинтересованите лица във всички кметства на територията на района, както и на интернет страниците на Столична община и район „Кремиковци" за периода па провеждане на тръжните процедури.

5. Цена на тръжната документация: 60 лева (с ДДС), платими във фронт офиса на район „Кремиковци“, всеки работен ден от 16.12.2013 г. до 16.30 часа на 08.01.2014 г. 
Кандидатите/участниците закупуват толкова комплекти документация, за колкото имоти участват. 

6. Информация за оглед на имотите може да бъде получена на официалния адрес на организатора или на указаните телефони: Административната сграда на район „Кремиковци“ - стая 28 - Росица Стоянчова, 02 994 51 81 и/или стая 32 - Радка Табакова, 02 994 54 93 вътр. 242, всеки работен ден от 16.12.2013 г. до деня предхождащ търга от 10,00 часа до 15,00 часа.

7. Депозит за участие: 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на съответния имот, платими до 16.30 часа на предходния ден преди провеждане на търга в касата на район „Кремиковци". 
Кандидатите/участниците внасят депозит за участие за всеки един имот по отделно.

8. Стъпка на наддаване за всеки от обявените имоти: 10 % от началната тръжна цена.

9. Дата, място и час на провеждане: Търговете за гореописаните в настоящата обява поземлени имоти, ще се проведат както следва:

ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ: 09.01.2014 г. от 10.00 часа в заседателната зала на район „Кремиковци" - II етаж.

ВТОРА ТРЪЖНА СЕСИЯ: Документи за участие ще се приемат от 10.01.2014 г. до 16.30 часа на 24.01.2014 г. Търгът за Втората тръжна сесия ще се проведе на 27.01.2013 г. от 10.00 часа в заседателната зала на район „Кремиковци“ – II етаж.

Кмет на район „Кремиковци“: 
/Ивайло Панев/