Назад

Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещения в сградата на ОКИ „Красно село"

РАЙОН ''КРАСНО СЕЛО''

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, решение на № 538 на СОС от 28.07.2011 г. и Заповед № РД-09-990/15.11.2013 г. на кмета на Столична община, район „Красно село" - Столичната община обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, с обща площ 958,13 кв.м., находящи се в сградата на Общински културен институт „Красно село", бул.„Цар Борис III" № 41.

Съдържание на обявлението