Обратно Район Илинден продължава срока на конкурс за отдаване под наем на помещение от 77.38 кв.м. в трафопост, ж.к. Света Троица, до бл. 145

РАЙОН „ИЛИНДЕН” 

В изпълнение на т. 4 от Заповед № СО-РД-09-373/22.04.2013 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 31, ал. 2 от НУРПТК на СОС и решение по Протокол № 1 от заседание на комисия назначена със заповед № РД-09-330/18.12.2013 г. на кмета на район „Илинден”,

СО - район „Илинден” 
уведомява следното

Продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на офертиза отдаване под наем на имот частна общинска собственост, представляващ:

Помещение от 77.38 кв.м. в трафопост, находящ се в гр. София, район „Илинден”, ж.к. „Света Троица”, ТП до бл. 145.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 243.75 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие в размер на 100.00 лв. внесени в касата на район „Илинден”, ет. 4, стая 418 – срок за внасяне до 16.00 ч. на 08.01.2014 г.

Място за закупуване на документацията: от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51А, вх. Б, служба „АИО”, фронтофис. Срок до 16,00 ч. на 08.01.2014 г.

Краен срок за подаване на офертите: до 17,00 ч. на 08.01.2014 г. включително в служба „АИО” на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Провеждане на конкурса на 09.01.2014 г. от 14.30 ч., стая 421 на район „Илинден”.

Цена на книжата: 50.00 лв. (без ДДС)

Информация на тел. 439 73 47