Назад

Район Банкя обявява търг за отдаване под наем за срок от 5 години на мери и пасища от ОПФ на територията на района

РАЙОН „БАНКЯ” 

СО - РАЙОН „БАНКЯ“, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон" № 1, тел. № 9977212 (8) в изпълнение на Заповед № РД 09-696/07.08.2013 г. на Кмет на Столична община и на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 3, чл. 7 и прилагане по аналогия на чл. 31, ал. 1, 2, 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и чл. 87, aл. 1 от Наредбата за общинската собственост обявява търг с предмет: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните мери и пасища от ОПФ на територията на район „Банкя“, определени от СОС в приложение № 3 на Решение № 387/18.07.2013 г. на СОС, както следва:

ЗЕМЛИЩА

Място за закупуване на конкурсната документация: сградата на СО - Район „Банкя“, отдел „УОСЖФРКТД", стая № 304, ет. 3, срещу 60 лв. (с включен ДДС), внесени в касата на районната администрация.

Срок за закупуване на конкурсната документация: от 16.12.2013 г. до 14.01.2014 г.

Срок за подаване на документи за участие в конкурса: 14.01.2014 г. до 16.00 ч. в деловодството на районната администрация, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон" № 1.

Начална тръжна цена за ползване на мерите и пасищата е 6.00 (шест) лева на дка, съгласно Заповед № РД 46-107/06.03.2013 г. на Министерство на земеделието и храните.

Размера на депозита за участие в търга: парична сума в размер на 20% от началната тръжна цена, умножена по площа па имота, вносима в касата на районната администрация в срок до 14.01.2014 г.

Място, дата и час на провеждане не конкурса: район „Банкя", ул. „Цар Симеон" № 1 - 15.01.2014 г. от 10.00 ч.

В случай, че в първоначално обявеният срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 15 дни - до 30.01.2014 г. Дата на провеждане на търга - 31.01.2014 г. - 10.00 ч.

КМЕТ НА РАЙОН БАНКЯ 
РАНГЕЛ МАРКОВ