Назад

Район Банкя обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти в района

РАЙОН „БАНКЯ”

СО - Район „Банкя", гр. Банкя , ул. „Цар Симеон" № 1, тел.: 9977212 (8) в изпълнение на Заповед с № СО-РД-09-08-93/27.11.2013 г. (вх. № РД-0700-165/28.11.2013 г. на Кмета на Столична община на основание чл. 14, ал. 7, от Закона за общинска собственост, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем на следните нежилищни имоти - публична общинска собственост, актувани с АОС № 11/29.1.1996 r. (нов АОС № 81/17.05.2013 г.) и АОС № 499/12.03.2001 г. (нов АОС № 54/08.05.2013 г.) на район „Банкя“ и представляващи:

1. Част от имот с площ 1.00 кв.м., находяща се на партерния стаж от административната сграда на СО - Район „Банкя" с идентификатор: 02659.2193.476.1 - за монтиране на кафе-автомат, при спазване на изискванията на чл. 12 от Закона за храните и чл. 24 и чл. 25 от Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена от Министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и храните.
     Срок за отдаване под наем: 5 (пет) години
     Начална конкурсна цена: 33.00 лв./месечно без ДДС
     АОС № 11/29.11.1996 г. (нов АОС № 81/17.05.2013 г.)

2. Помещение с площ 50.00 кв.м., находищо се в административната сграда на кметство с. Ивавяие - район „Банкя" с идентификатор: 32216.2291.51.1 с предназначение - за офис.
     Срок за отдаване под наем: 7 (седем) години
     Начална конкурсна цена: 120.00 лв./месечно без ДДС
     АОС № 499/12 03.2011 г. (нов АОС № 54/08.05.2013 г.)

Към обявата...