Назад

Район "Връбница" обявява конкурс отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, в 74-то СОУ „Гоце Делчев” на територията на район “Връбница”, за организиране на ученическо столово хранене

Столичната община - район "Връбница"


на основание Заповед № РД 09-1893 /26.11.2009 г. на Кмета на Столична община обявява: Kонкурс за организиране на ученическо столово хранене в 74-то СОУ „Гоце Делчев”.

I. Предмет на конкурса – отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост на територията на район “Връбница”.

1.1. Ученически стол и бюфет в 74-то СОУ „Гоце Делчев ”, ж.к. „Връбница” І ч., с обща площ 530.70 кв.м., АОС № 8/13.12.1996 г. за осъществяване на ученическо столово хранене.

Начална наемна конкурсна цена - 193.42лв. / без ДДС/ месечно.

Срок за отдаване под наем – 2 /две/ учебни години.

ІІ. Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 30.12.2009 г.

Цена на конкурсната документация - 80.00 лв. /с включен ДДС/.

Гаранция за участие в конкурса - 200.00 лв. ІІІ. Срок за подаване на документи - 16.00 ч. на 18.01.2010 г. в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 102.

ІV. Разглеждане и оценяване на предложенията - 19.01.2010 г. от 10.00 ч. в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

Телефон за връзка: 495-77-53; 54; 56.