Назад

Район “Триадица” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на свободно магазинно помещение - частна общинска собственост, изградено в партерния етаж на жилищната сграда на бл.71, с административен адрес: гр.София, бул. “Витоша” № 93

Район “Триадица”- СО

обявява конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на свободно магазинно помещение - частна общинска собственост, изградено в партерния етаж на жилищната сграда на бл.71, с административен адрес: гр.София, бул. “Витоша” № 93, със застроена площ от 24.82 кв.м., съгласно АОС № 1358/2008 г. на СО Район "Триадица", за извършване на търговска дейност.

Начална конкурсна цена – 305 лв. на месец без ДДС.

Гаранцията за участие в конкурса е парична сума в размер на 30 /тридесет/ лева без ДДС, внесена в касата на СО – Район “Триадица”.

Документация за участие в конкурса е на стойност 60 /шестдесет/ лева, невъзстановима сума, и се закупува всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа в срок от 28.12.2009 г. до 28.01.2010 г. в сградата на СО Район “Триадица”, ул., “Алабин” №54, ет.2, стая №205.

Крайният срок за подаване на предложенията в сградата на СО Район “Триадица”, ул., “Алабин” №54, ет.1, стая №103, е 15.30 часа на 28.01.2010 г.

Конкурсът ще се проведе на 29.01.2010 г. от 11.00 часа в сградата на СО Район “Триадица”, ет.3, стая №301.

Телефон за информация – 02/8054108