Назад

Район „Нови Искър” обявява конкурс за отдаване под наем на бюфети за организиране на ученическо хранене на общински учебни заведения на територията на район „Нови Искър”

СО – район „Нови Искър”,

на основание Заповеди №№ РД-09-1906/30.11.09 г., РД-09-1907/30.11.09 г., РД-09-1908/30.11.09 г., РД-09-1909/30.11.09 г., РД-09-1910/30.11.09 г., РД-09-1911/30.11.09 г., на Кмета на Столична община ще проведе конкурс с предмет: „Отдаване под наем на бюфети за организиране на ученическо хранене на общински учебни заведения на територията на район „Нови Искър”- СО”, както следва:

1. 170 СОУ „Васил Левски”, кв. Курило, ул.”Искърско дефиле” № 277, с обща площ 176.00 /сто седемдесет и шест/ кв.м., с начална месечна наемна цена 90.00 /деветдесет лева/ без ДДС.

2. 160 ОУ „Св.св.Кирил и Методий”, с. Чепинци, ул. ”Стара планина” № 22, с обща площ 10.00 /десет/ кв.м., с начална месечна наемна цена 6.00 /шест /лева без ДДС.

3. 172 ОУ „Васил Левски”, кв. ”Гниляне”, ул. ”Христо Ботев” № 51, с обща площ 35.00 /тридесет и пет/ кв.м., с начална месечна наемна цена 20.00 /двадесет/ лева без ДДС.

4. 171 ОУ “Стоил Попов”, кв.”Кумарица”, ул.”Светлина” № 26, с обща площ 67.00 кв.м., с начална месечна наемна цена 30.00/тридесет/ лева без ДДС.

5. 176 ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Негован, ул. ”Училищна” № 6, с обща площ 15.00 кв.м., с начална месечна наемна цена 6.00 /шест/ лв. без ДДС.

6. 177 ОУ „Св. св.Кирил и Методий”, с. Световрачене, ул. ”Софийска” № 23, с обща площ 45.00 кв.м., с начална месечна наемна цена 20.00 /двадесет/ лева. без ДДС.

Закупуването на документацията за шестте конкурса става в сградата на СО – район - „Нови Искър”, гр. Нови Искър, кв. ”Кумарица”, ул.”Искърско дефиле” № 123 – фронт офис - каса, при цена 50 /петдесет/ лева без ДДС. Цената е за всеки конкурс поотделно.

Всеки кандидат може да участва и в шестте конкурса поотделно.

При подаване на документите се заплаща гаранция за участие в размер на 100 /сто/ лева за всеки конкурс поотделно, внесена по сметка на СО-район „Нови Искър”:

IBAN: BG63SOMB91303324904501,
BIC: SOMBBGSF,
Общинска банка, АД,клон „Денкоглу” № 28.

Срок за подаване на офертите в СО - район „Нови Искър”, бул.”Искърско дефиле” № 123 – фронт офисот 14.12.2009 год. до 15.01.2010 год. включително, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:00 до 17: 00 часа. Срокът важи и за шестте конкурса.

Конкурсите за шестте училища ще се проведат на 18.01.2010 г., от 10:00 часа в СО - район „Нови Искър, гр. Нови Искър, кв. ”Кумарица”, ул. ”Искърско дефиле” № 123, Ритуална зала.

За информация: СО - район „Нови Искър”, отдел „Човешки ресурси и правно - административно обслужване”, тел. 991 76-35; факс: 991 76-23.