Назад

Район „Банкя" удължава срока на обявения конкурс за отдаване под наем за срок от 3 / три / години на част от имот - публична общинска собственост, помещение, находящо се в сградата на 78 СОУ "Христо Смирненски", на територията на район „Банкя"

СО - Район „Банкя",
гр. Банкя , ул. „Цар Симеон" № 1, тел.: 9977212 /8/
 

в изпълнение на Заповед № РД 09-08- 32 /17.06.2009 г. на Кмет на Столична община и на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 19 от НРПУРОЙ и с чл. 30, ал. 1 и чл.31, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, решение на комисия по протокол от 03.08.2009 г. удължава срока на обявеният в бр. 149 / 03.07.2009 на в-к „Новинар", публично оповестен конкурс с предмет:

Отдаване под наем за срок от 3 /три / години на част от следният имот - публична общинска собственост актуван с АОС № 7 / 28.11.199б г. на район „Банкя".

Помещение, находящо се в сградата на 78 СОУ "Христо Смирненски", представляващо бюфет № 2, с обща площ от 11.21 кв. м., АОС № 7 / 28.11.1996 г.

Начална конкурсна цена - 41.00 лв.без ДДС месечно.

Място за закупуване на конкурсната документация: сградата на СО -Район „Банкя", отдел "УОСЖФ", ет. 3, стая № 304, срещу 60 лв. свключен ДДС, внесени в касата на районната администрация.

Срок за закупуване на конкурсната документация - 21.08.2009 г.

Срок за подаване на оферти за участие в конкурса - 21.08.2009 г., 16.00 часа в деловодството на район „Банкя", гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1.

Гаранция за участие в конкурса - парична сума в размер на 200 лв., без ДДС, вносима в касата на районната администрация в срок до 21.08.2009 г.

Място, дата и час на провеждане на конкурса - район „Банкя", ул. „Цар Симеон" № 1, 24.08.2009 г., 14.00 часа.

 

РАНГЕЛ МАРКОВ
КМЕТ НА РАЙОН "БАНКЯ"