ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Столична община отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, медиите, ръководителите на бюджетни звена и неправителствените организации за участие в общественото обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет.

В проекта за изменение се предлагат промени, които засягат широк кръг от данъчно задължени лица. Целта на общественото обсъждане е по-широко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса по изработването, обсъждането и приемането на нормативния акт.

Обсъждането ще се проведе на 11 декември 2019 г. от 18:30 часа в зала № 5 на Столична община, ул. „Московска“ № 33. Срокът на провеждане на общественото обсъждане е определен на основание чл. 21, ал. 1, изр. второ от Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община, предвид необходимостта съгласно чл. 1, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси, предлаганите промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет да влязат в сила от 01.01.2020 г.

Общественото обсъждане се организира на основание чл. 19, ал. 2 от Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община като допълнителна форма на обществена консултация, на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет.

С материалите, свързани с общественото обсъждане, можете да се запознаете на официалната интернет страница на Столичен общински съвет, раздел „Проекти на нормативни актове“. (https://www.sofia.bg/public-consultations).

Координати за връзка: Албена Пламенова Йосифова, гл. юрисконсулт в дирекция „Общински приходи“. Тел.: 02 904 12 81, e-mail: a.yosifova@sofia.bg

Общественото обсъждане ще се проведе при следния дневен ред:

1. Кратко запознаване с доклада и предложения проект на решение.

2. Представяне на обобщена информация за резултатите от проведените до момента форми на консултиране.

3. Въпроси и отговори, мнения, предложения и общи заключения/решения по представения проект.

Дата на публикуване: 03.12.2019 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:
Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
На вниманието на: Дончо Барбалов – зам.-кмет „Финанси и стопанска дейност“
Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на Столичен общински съвет

По електронен път:
На ел. поща: a.yosifova@sofia.bg
На вниманието на: Дончо Барбалов – зам.-кмет „Финанси и стопанска дейност“
Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на Столичен общински съвет

2. Форма на обществена консултация:

Писмени консултации

3. Период на консултацията:

30 (тридесет) дни
От 27.11.2019 г. до 27.12.2019 г.

4.  Съдържание на документацията:

5.  Координати за връзка:

Албена Пламенова Йосифова – главен юрисконсулт в дирекция „Общински приходи“
телефон за връзка: 02/9041281
ел. поща: a.yosifova@sofia.bg

6.  Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.

 


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ:

Георги Тодоров (публикувано на 04.12.2019 г.)
Антон Душев (публикувано на 04.12.2019 г.)
Чавдар Генов (публикувано на 05.12.2019 г.)
Илиана Симеонова (публикувано на 05.12.2019 г.)
ГРУПА НА „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ В СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ (публикувано на 05.12.2019 г.)