Подпомагане на физическото възпитание и спорта в детските градини и училища в изпълнение на Постановление № 129 на Министерския съвет

В изпълнение писмо на Министерството на образованието и науката и писмо от РУО – София-град за предоставяне и разходване (съгласно Постановление № 129/11.07.2000 г. на Министерския съвет) на предвидените в централния бюджет минимални диференцирани размери на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт в детски градини и училищата съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от ПМС № 129/11.07.2000 г. паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2.00 лв. на дете и 3.00 лв. на ученик за общинските детски градини и училища за бюджетна година.
 

Писма и документи:

1. Постановление № 129 на Министерския съвет
2. Критерии за изработване на проектите по реда на ПМС № 129/11.07.2000 г.
3. Писмо от регионалното управление на образованието (РУО) за постановление № 129 на МС
4. Насоки и указания при оформяне на проекти
5. Титулна страница за проекта
6. Обобщен план на проекта за предоставяне на средства за подпомагане физическото възпитание и спорта
7. Формуляр за съдържателен и финансов отчет
8. Справка за съгласуваните проекти по реда на ПМС № 129/11.07.2000 г. с Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма
9. Заявление
10. Писмо до Кмет на район