Подпомагане на физическото възпитание и спорта в детските градини и училища в изпълнение на Постановление № 129 на Министерския съвет

В изпълнение писмо на Министерството на образованието и науката и писмо от РУО – София-град за предоставяне и разходване (съгласно Постановление № 129/11.07.2000 г. на Министерския съвет) на предвидените в централния бюджет минимални диференцирани размери на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт в детските градини и училищата съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от ПМС № 129/11.07.2000 г. паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2,00 лв. на дете и 3,00 лв. на ученик за общинските детски градини и училища за бюджетна година.
 

Писма и документи:

1. Постановление № 129 на Министерския съвет
2. Заявление
3. График
4. Насоки и указания
5. Финансов план
6. Формуляр на проект
7. Писмо до кметове на райони
8. Презентация: Постановление № 129 на Министерски съвет
9. Формуляр за съдържателен и финансов отчет
10. Писмо до кметове на райони – отчети (график и справка)