С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Програма "Културно наследство" на Столична община за подпомагане собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Програма "Културно наследство" на Столична община за подпомагане собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:
гр. София, ул. „Сердика“ № 5 – партер, деловодство, Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО
на вниманието на: Николай Каменов директор на Дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“ на НАГ
Относно: Обществени консултации по Програма "Културно наследство" на Столична община за подпомагане собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.

По електронен път:
на електронна поща:
nkamenov@sofia-agk.com
на вниманието на: Николай Каменов  директор на Дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“ на НАГ
Относно: Обществени консултации по Програма "Културно наследство" на Столична община за подпомагане собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.

2. Форма на обществената консултация:
Писмени консултации

3. Период на консултацията:
30 (тридесет) дни
от 16.04.2019 г. до 15.05.2019 г.

4. Съдържание на документацията:
      1. Доклад с рег. № СОА19-ВК66-3067/12.04.2019 г. от Малина Едрева  общински съветник, Силвия Христова  общински съветник, доц. д-р Тодор Чобанов  зам. кмет на СО и арх. Здравко Здравков  главен архитект на СО, относно приемане на Програма "Културно наследство" на Столична община за подпомагане собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.
      2. Проект на решение;
      3. Програма – Приложение № 1;
      4. Правила – Приложение № 2;
      5. Мотиви;
      6. Предварителна оценка на въздействието.

5. Координати за връзка:
Николай Каменов – директор на Дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“ на НАГ, тел. за връзка 02/9238299; ел. поща: nkamenov@sofia-agk.com

6. Място на публикуване на отговори:
      https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.