УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Проект на решение на СОС за организационно преструктуриране и оптимизиране функциите на ОП "Туризъм"

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

на хартиен носител:

Адрес: гр. София, ул. "Оборище" № 44, ет. 3
На вниманието на: Г-н Иво Маринов – Директор на ОП „Туризъм“
Относно: Обществени консултации по проект на решение на СОС за организационно преструктуриране и оптимизиране функциите на ОП "Туризъм"

по електронен път:

Ел. поща: opto@info-sofia.bg
На вниманието на: Г-н Иво Маринов – Директор на ОП „Туризъм“
Относно: Обществени консултации по проект на решение на СОС за организационно преструктуриране и оптимизиране функциите на ОП "Туризъм"

2. Форма на обществената консултация: 
Писмени консултации

3. Период на консултацията: 
30 (тридесет) дни, от 25.07.2019 г. до 25.08.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад изх. № СОА19-ВК66-5825/17.07.2019 г. от доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община, до Столичен общински съвет
4.2. Проект за решение на Столичен общински съвет
4.3. Органиграма

5. Координати за връзка:

- Иво Маринов – директор на ОП „Туризъм“
- Христо Ганков – началник на отдел „Категоризация и контрол” и завеждащ "Човешки ресурси" на ОП „Туризъм”

тел. за връзка 02 943 47 28
ел. поща: opto@info-sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.