Спортни дейности

Image
Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2012 – 2020. Целта на документа е създаване на условия за реализиране на устойчива и ефективна местна политика в областта на физическото възпитание и спорт, включване на всички заинтересовани страни в осъществяването ѝ, както и създаването на механизъм за проследяване на резултати и очаквания.

Младежки дейности

Image
Стратегия за младите хора на Столична община 2017 - 2027. Стратегията има за цел развитие на таланта, творческите умения и междукултурния диалог сред младите хора; насърчаване на активния и здравословния начин на живот сред младите хора; насърчаване на здравословния начин на живот и социално включване на младите хора; насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора.