Азбучник на спортната слава
Полагане на подпис в Азбучника на спортната слава на ученици, неприсъствали на Деня на българския спорт на 17 май 2019 г. ...

Еднократна стипендия за ученици с високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на българския спорт
Отправяме покана на 17 май от 10.00 часа на празничното събитие ученици от столични училища, завоювали престижни отличия на Олимпийски игри, Световни, Европейски първенства и международни турнири, ...

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2019 г.
С Решение на Столичния общински съвет от 28 март 2019 г. са одобрени за финансиране по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта следните проекти ...

Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2019 г.
Информация за спортни клубове, одобрени за финансиране по програмата ...

Процедура по набиране на предложения за номинации на ученици, младежи и атлети от София, завоювали призови места в областта на спорта
01 април 2019 г. – 17:30 ч. е крайният срок за представяне на предложенията в Столична община, ул. „Московска“ № 33, деловодство ...

Програма за ремонт на спортна инфраструктура – 2019 г.
Обобщена справка за Програма за ремонт на спортна инфраструктура 2012 – 2018 г. ...

Стипендии съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
С Наредбата се определят условията и редът за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби ...

Програма за съфинансиране на спортни и младежки дейности, международни форуми и събития под патронажа на кмета на Столичната община
...

Приключили програми и проекти

Назад

Научно-практическа конференция: "Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции"

Столичната община и Националната спортна академия "Васил Левски" организират Научно-практическа конференция: "Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции".

Предстоящият форум ще се проведе през м. октомври 2018 г. в АУЛА на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Инициативата е част от Програмата "София – Европейска столица на спорта 2018 година".

Конференцията предоставя възможност за представяне на добрите практики, иновативните методи и педагогически идеи на учители от детска градина и училище, експерти, общественици, специалисти, ангажирани с физическото възпитание и спорта.

За 2018 година актуалните теми в Конференцията са насочени към ролята на спортните дейности и образователните политики като фактор за превенция на отпадането от училище, превенция на рисково поведение, превенция на агресията и насилието.

Конференцията "Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции" се провежда в партньорство с Регионалното управление на образованието – София-град, фондация "София – Европейска столица на спорта, Националното издателство за образование и наука "Аз Буки" и Българската национална телевизия.

1. Обява
2. Заявление
3. Оценяване
4. Писмо до Кмет на район и Директор на училище