Назад

ОИЦ – София представя процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове” (опазване на флора/фауна)

На 03.12.2019 г. (вторник) от 13:30 ч. в конферентната зала на Областния информационен център – София (гр. София, бул. „Витоша“ № 99) ще се проведе информационна среща по процедура BG16M1OP002-3.020 „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове”. Поканени да вземат участие са потенциални бенефициенти по процедурата – експерти от Столична община и общините от Софийска област, структури/звена в структурите на Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по горите, както и представители на юридически лица с нестопанска цел. Участието е напълно безплатно за всички заинтересовани лица.  Събитието е отворено за медии.

В рамките на събитието ще бъдат представени насоките за кандидатстване по процедурата и приложенията към нея, както и новите функционалности на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). 

Процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове" се реализира в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ и е в размер на 4 609 675 лв. (четири милиона шестстотин и девет хиляди шестстотин седемдесет и пет лева). Целта ѝ е определяне на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целеви видове от мрежата Натура 2000 за период от 10 години. Максималният размер на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение е 100 000 лв. за проект за план за действие за растителен вид/растителни видове и 300 000 лв. за проект за план за животински вид/видове.

В резултат от изпълнение на дейностите ще бъдат разработени/актуализирани планове за действие за приоритетни видове, с което ще се допринесе за подкрепа на видовете, предмет на опазване в мрежата Натура 2000 с цел постигане на по-добра степен на съхраненост.

Проект № BG05SFOP001-4.004-0027-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 – 2021”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд