Назад

Проект „Патронажна грижа + в община Столична”

На 24 февруари 2021 г. между Столична община и Министерство на труда и социалната политика се сключи Договор с рег. № BG05M9OP001-6.002-0020-C01 по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. за изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Столична ”.

Стойността на Проекта е 6 747 020,42 лв.

Европейско финансиране (ЕСФ) – 6 747 020,42 лв.

Периодът за изпълнение на проекта е 14 месеца, считано от 01.03.2021 г. и включва 2 основни дейности:

  1. Д1 – Патронажна грижа;

  2. Д2 – Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

Проектът предвижда в столицата да бъдат предоставяни интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19, като има за цел да осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, във връзка с разпространението на COVID-19.

От интегрираните социално-здравни услуги (Патронажна грижа) ще могат да се възползват  следните целеви групи:
- хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г.;
- и други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19 и т.н.

Дейностите, които ще се предоставят са:
- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица от целевите групи по проекта.
- Допълваща дейност: Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (вкл. лекарства), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
- Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.

Патронажната услуга по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „Патронажна грижа + в община Столична” е интегрирана здравно-социална услуга, която включва комплексното извършване на горепосочените дейности при един потребител, сумарно до 2 часа дневно и ще се предоставя за период от 12 (дванадесет) месеца.

Патронажната услуга ще се предоставя от персонал за помощ в дома и медицински персонал, които ще обслужват хората в техните домове, за да ги подпомогнат в ежедневните им дейности, съобразно индивидуалните потребности на всеки от тях. Този екип ще извършва реалната работа с ползвателите на услугата като им предоставят почасови  мобилни интегрирани здравно-социални грижи и услуги, психологическа подкрепа и консултиране в домашна среда. Екипът ще бъде координиран от диспечери, които ще отговарят за планирането, координирането, оперативното изпълнение и гладкото протичане на ежедневните дейности при обслужването на хората, които ползват услугата.

Дейността ще усъвършенства и подобри достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер, са изключени от социалния живот, както и са изложени на риск от заразяване с COVID-19. Патронажната грижа ще допринесе за разширяване на социалните услуги, предоставяни в общността и за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства.

Предоставяните дейности ще бъдат безплатни за потребителите.

Дейност 2 по проекта „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ ще се предоставя в 90-те социални услуги, делегирани от  държавата дейност на територията на Столична община, които включват и тези, управлявани от неправителствени организации.

В условията на глобалната пандемия, предизвикана от разпространението на COVID 19, персоналът на услугите е изложен на огромно натоварване, причинено от усложнените условия на работа.

Чрез изпълнението на Проекта ще бъде осигурена спокойна и безопасна работна среда, както за персонала, така и за потребителите на социалните услуги, като за целта ще бъде включен допълнителен персонал – над 100 човека за подпомагане на служителите в услугите, делегирани от държавата дейности.

Ще бъдат въведени допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирана от държавата дейност, с цел предоставяне на защитена среда за лицата. Персоналът и потребителите на услугите ще бъдат тествани при нужда за COVID-19.

Сред основните отговорности на назначените лица по „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ са приемане и раздаване на личните предпазни средства за персонала, приемане на дезинфектантите и извършване на дезинфекция в услугата, организиране тестването на персонала и потребителите на социалните услуги и др.

Двете дейности по Проекта – „Патронажна грижа“ и „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ – ще са с продължителност от 12 (дванадесет) месеца.

 

Проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „Патронажна грижа + в община Столична”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Приключили програми и проекти

Заглавие
Столична програма "Социални иновации" 2020 година
Проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”
Проект „Осигуряване на топъл обяд в Столична община- 2016” с райони: „Връбница; „Възраждане”; „Подуяне”; „Слатина”; „Младост” и „Искър”
Столична програма "Социални иновации" 2019 година
Проект “Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора” (SEE_INNOVA) – SEE Programme - 24 месеца, до 31.12.2014 г.
Проект „Иновационни политики за активно стареене” по програма „Interreg ІV C” на ЕС (INNOVAGE) от 01.01.2012 г. – 31.12.2014 г.
Проект „Механизми за увеличаване синергията и устойчивостта между социалните предприятията” по програма „Interreg ІV C” на ЕС (MESSE) - 36 м., до 31.12.2014 г.
Проект „Доброволци за заетост в Европа” по програма Interreg ІV С на ЕС (VERSO) - 36 месеца, до 31.12.2014 г.
Проект “Мрежа от Обсерватории за активно включване” по програма Progress на Европейската комисия (ЕК) 2010-2013 по партньорство “Горадове за активно включване” – до края на 2013 г.
Проект „Разширяване на модела за качество предоставяне на грижите за деца в Дом за деца „Асен Златаров”
Проект „Изкуство за социална промяна”
Проект "Мога да съм полезен – модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания"
Проект „Алтернативи за настойничество за млади правонарушители”
Проект „Изграждане на Център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск”
Проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа на деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”
Проект “Улицата не е дом” – Споразумение № СО-РД-56-836/30.10.2013 г. с финансовата подкрепа на посолството на Франция в България - Проект „Улицата не е дом – SamuSocial за София“, реализиран от Столичната организация на Българския Червен кръст в партньорство със Столична община.
Проект за работа с деца на улицата – реализиран с подкрепата на екипи от Регионална дирекция “Общинска полиция” и СДВР
Проект „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община”
Проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”
Проект „Изграждане на комплекс за социално – здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства „Св. Параскева” в Столична община”
Проект “Осигуряване на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Работилница за кулинарна терапия като допълваща услуга в Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина“ към Фонд „Социална закрила“
Проект „Медико-психологически център за деца и юноши“
Проект „Ателие – Млад дизайнер”
Проект „И аз имам семейство”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съгласно подписано партньорско споразумение № РД-56-11-14/ 13.12.2011г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община
Програма Деца и младежи в риск - проект Да изразим себе си