Назад

Проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства"

На 04 август 2016 г. между Столична община и Министерство на труда и социалната политика се сключи Договор № № BG05M9OP001-2.004-0047 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за изпълнение на проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства”. Стойността на Проекта е 1 752 098,89 лв. 

Комплексите за интегрирани социални услуги ще работят за да отговорят на потребностите на бъдещи родители, семействата с малки деца и да подкрепят родителите да ги посрещат. Водещият принцип е, че детето не може да се развива пълноценно, ако неговите родители не се чувстват добре и могат да си задават въпроси.

Услугите са разделени с оглед целевите групи – услуги за бъдещи родители, услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст . Фокусът на услугите за деца до 3-годишна възраст и техните семейства е поставен най-вече върху формирането и развитието на родителски умения.

Подкрепата на бъдещите родители и на тези с много малки деца се осъществява основно по два начина: чрез мобилна работа и чрез услуги, предоставяни в подходящо оборудваните по Проект „Социално включване” общностни центрове и в Център "Св. Параскева".

Мобилната работа цели да подкрепи родителите да се справят с потребностите на детето и възникващите предизвикателства в средата, в която живеят. Услугите, които се предоставят извън дома на детето и неговото семейство, целят да изградят пространство, което отговаря на нуждите на потребителите.

За децата от 3 до 7 г. услугите основно са насочени към интеграция в детските градини и подобряване на училищната готовност. Наред с останалите дейности, основните услуги се фокусират върху групова и индивидуална работа с децата и техните семейства. Ще се осигурява транспорт за децата, чиито семейства не могат да осигурят придвижването.

Предоставяните услуги имат комплексен характер. Тези услуги целят не само да се подкрепят семействата в отглеждането на децата, но и да се стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота, за да се подобри качеството на връзката дете – родители, което подобрява атмосферата в семейната среда за малките деца. Родителите ще имат възможност за комплексна подкрепа .


Приключили програми и проекти

Заглавие
Столична програма "Социални иновации" 2020 година
Проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”
Проект „Осигуряване на топъл обяд в Столична община- 2016” с райони: „Връбница; „Възраждане”; „Подуяне”; „Слатина”; „Младост” и „Искър”
Столична програма "Социални иновации" 2019 година
Проект “Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора” (SEE_INNOVA) – SEE Programme - 24 месеца, до 31.12.2014 г.
Проект „Иновационни политики за активно стареене” по програма „Interreg ІV C” на ЕС (INNOVAGE) от 01.01.2012 г. – 31.12.2014 г.
Проект „Механизми за увеличаване синергията и устойчивостта между социалните предприятията” по програма „Interreg ІV C” на ЕС (MESSE) - 36 м., до 31.12.2014 г.
Проект „Доброволци за заетост в Европа” по програма Interreg ІV С на ЕС (VERSO) - 36 месеца, до 31.12.2014 г.
Проект “Мрежа от Обсерватории за активно включване” по програма Progress на Европейската комисия (ЕК) 2010-2013 по партньорство “Горадове за активно включване” – до края на 2013 г.
Проект „Разширяване на модела за качество предоставяне на грижите за деца в Дом за деца „Асен Златаров”
Проект „Изкуство за социална промяна”
Проект "Мога да съм полезен – модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания"
Проект „Алтернативи за настойничество за млади правонарушители”
Проект „Изграждане на Център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск”
Проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа на деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”
Проект “Улицата не е дом” – Споразумение № СО-РД-56-836/30.10.2013 г. с финансовата подкрепа на посолството на Франция в България - Проект „Улицата не е дом – SamuSocial за София“, реализиран от Столичната организация на Българския Червен кръст в партньорство със Столична община.
Проект за работа с деца на улицата – реализиран с подкрепата на екипи от Регионална дирекция “Общинска полиция” и СДВР
Проект „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община”
Проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”
Проект „Изграждане на комплекс за социално – здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства „Св. Параскева” в Столична община”
Проект “Осигуряване на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Работилница за кулинарна терапия като допълваща услуга в Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина“ към Фонд „Социална закрила“
Проект „Медико-психологически център за деца и юноши“
Проект „Ателие – Млад дизайнер”
Проект „И аз имам семейство”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съгласно подписано партньорско споразумение № РД-56-11-14/ 13.12.2011г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община
Програма Деца и младежи в риск - проект Да изразим себе си