Столична програма "Социални иновации" 2021 година
...

Компонент „Работа с неактивни лица” от Национална програма „Активиране на неактивни лица”
Програмата е насочена към активиране на неактивни лица и продължително безработни млади хора. ...

Проект „Приеми ме 2015”
Операцията е насочена към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа" и затвърждаване предоставянето й на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда ...

Стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
...

Програма "Европа"
Програма "Европа" на Столична община – платформа на граждански инициативи и европейски добри практики ...

Проекти на районните администрации по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg05m90po001-2.002 “Независим живот“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
...

Проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства"
Услугите са разделени с оглед целевите групи – услуги за бъдещи родители, услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст . ...

Приключили програми и проекти

Назад

Проект “Улицата не е дом” – Споразумение № СО-РД-56-836/30.10.2013 г. с финансовата подкрепа на посолството на Франция в България - Проект „Улицата не е дом – SamuSocial за София“, реализиран от Столичната организация на Българския Червен кръст в партньорство със Столична община.

Проектът стартира през месец декември 2013 г. Бенефициентите на проекта са бездомните хора пребиваващи на територията на три определени района на територията на София-град / Оборище, Лозенец и Триадица/. Проектът ще се изпълнява от Български Червен кръст-Столична организация в партньорство с Столична община, дирекция „Социални дейности”, SamuSocial Internacional, Български Червен кръст - дирекция „Международно сътрудничество и програми”.

Чрез реализирането на проекта се прилага нов модел на социална услуга за София – град, а именно създаване на мобилен екип за оказване на подкрепа и помощ за бездомни, които не желаят да ползват социални услуги от три централни района на София-град.   Проектът приключи месец 06.2014 г.