Столична програма "Социални иновации" 2021 година
...

Компонент „Работа с неактивни лица” от Национална програма „Активиране на неактивни лица”
Програмата е насочена към активиране на неактивни лица и продължително безработни млади хора. ...

Проект „Приеми ме 2015”
Операцията е насочена към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа" и затвърждаване предоставянето й на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда ...

Стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
...

Програма "Европа"
Програма "Европа" на Столична община – платформа на граждански инициативи и европейски добри практики ...

Проекти на районните администрации по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg05m90po001-2.002 “Независим живот“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
...

Проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства"
Услугите са разделени с оглед целевите групи – услуги за бъдещи родители, услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст . ...

Приключили програми и проекти

Назад

Проект „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община”

Споразумение за финансиране № РД-09-51/ 31.05.2011 г. между Столична община и Министерство на труда и социалната политика Световна банка. Проектът е финансиран от Световна банка. Стойност на прокета 5 105 520 лв., като съфинансирането от СО е в размер на 1 390 040 лв. Срок от 31 Май 2011 г. до 31 Октомври 2013 г., впоследствие удължен с Допълнително споразумение № 2 до 30 септември 2015 г.

Към момента са изградени два Общностни центъра за деца и семейства в район Овча купел и район Слатина. През месец март по същия проект се разшири ОДЗ № 13 „Калинка” в ж.к. „Дружба”, район „Искър”. Проектът създава възможности и условия за предоставяне на комплекс от интегрирани услуги за деца от 0 до 7 години, за техните родители и бъдещи родители от рискови групи. Към проекта се разкриха и градински групи за деца в риск. Основната цел на дейностите в Центровете е насочена към  превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. Услугите и   са насочени към повишаване общото благосъстояние на децата  и техните семейства.