Столична програма "Социални иновации" 2021 година
...

Компонент „Работа с неактивни лица” от Национална програма „Активиране на неактивни лица”
Програмата е насочена към активиране на неактивни лица и продължително безработни млади хора. ...

Проект „Приеми ме 2015”
Операцията е насочена към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа" и затвърждаване предоставянето й на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда ...

Стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
...

Програма "Европа"
Програма "Европа" на Столична община – платформа на граждански инициативи и европейски добри практики ...

Проекти на районните администрации по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg05m90po001-2.002 “Независим живот“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
...

Проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства"
Услугите са разделени с оглед целевите групи – услуги за бъдещи родители, услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст . ...

Приключили програми и проекти

Назад

Проект “Осигуряване на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Работилница за кулинарна терапия като допълваща услуга в Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина“ към Фонд „Социална закрила“

Столична община кандидатства за финансиране пред Фонд „Социална закрила“ с Проект “Осигуряване на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Работилница за кулинарна терапия като допълваща услуга в Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина““, въз основа на решение №155 от 26.03.2015 г. на Столичния общински съвет. Общият бюджет на проекта е 10 143 лв., а размерът на собствените финансови средства на Столична община е 1 200 лв.

Основна цел на проекта е да обезпечи Дневния център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина“ с кухненска материална база за две обучителни кухни. Реализирането на тази цел е необходимо условие, за да може 60-те ползватели с ментални увреждания на Центъра, да се възползват от една нова, необходима и полезна, допълваща услуга „Работилница за кулинарна терапия“, която ще им помогне да придобият по-голяма самостоятелност при ежедневното приготвяне на храна и ще повиши шансовете им за успешно социално включване.