Столична програма "Социални иновации" 2021 година
...

Компонент „Работа с неактивни лица” от Национална програма „Активиране на неактивни лица”
Програмата е насочена към активиране на неактивни лица и продължително безработни млади хора. ...

Проект „Приеми ме 2015”
Операцията е насочена към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа" и затвърждаване предоставянето й на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда ...

Стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
...

Програма "Европа"
Програма "Европа" на Столична община – платформа на граждански инициативи и европейски добри практики ...

Проекти на районните администрации по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg05m90po001-2.002 “Независим живот“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
...

Проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства"
Услугите са разделени с оглед целевите групи – услуги за бъдещи родители, услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст . ...

Приключили програми и проекти

Назад

Проект „Медико-психологически център за деца и юноши“

Столична община съвместно с Сдружение „Дете и пространство” реализира проект „Медико-психологически център за деца и юноши” по програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве”, Мярка 5 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

Основна цел на проекта -  създаване и осигуряване на добро функциониране на Медико-психологически център за деца и юноши, чрез което се подобрява достъпа до и качеството на грижите за деца, родени с ниско тегло и / или увреждания, деца и юноши с психично страдание и аутизъм, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) или от общността и техните родители. Една от специфичните цели на проекта е предотвратяване на институционализирането на новородени и кърмачета с увреждания, хроночни заболявания и ниско теглo.

В Центъра се предоставят комплексни услуги и дейности, насочени към ранна интервенция в подкрепа на родителите на  новородени и кърмачета с увреждания, хроночни заболявания и ниско теглo и подпомагане на тяхното пълноценно психо-афективно и физическо развитие.

В резултат на изпълнението на дейностите по проекта, се подобри  качеството на живот на деца и юноши с проблеми в психичното развитие и аутизъм от общността посредством предоставяне на ингрерирани здравно-психологически и социални услуги и намаляване на рисковете, водещи до социалното им изключване и изолация.

Сред целите на проекта беше подобряване на грижата в семейна среда посредством подкрепа и обучение на родителите на новородени с ниско тегло и / или увреждания и на деца и юноши с прояви на психично страдание, аутизъм и хранителни разстройства.

Основните дейности  бяха в следните насоки: Сформиране на интердисциплинарен екип, като чрез реализирането й се осигури функционирането на Центъра с  интердисциплинарен екип с богат опит в областта на грижата за деца с прояви на психично страдание и генерализирано разстройство на развитието; Развиване на уменията на професионалистите в прилагане на комплексния клиничен подход при предоставянето на медико-психологическата услуга и

Предоставяне на интегрирани медико-психологически услуги чрез:

1.Ранна интервенция, насочена към деца от 0 до 3 г. с увреждания и/или ниско тегло:

- Психомоторика;

- Рехабилитация/кинезитерапия;

- Консултации за родители;

- Терапевтични ателиета за родители и лаборатория за родители на недоносени деца и деца с увреждания, целящи терапевтична подкрепа и обучение за полагане на грижа в домашни условия.

2.Дейности за деца и юноши със симптоми на психично страдание, настанени в ЦНСТ:

- Мобилна работа – посещение на специалисти от центъра в ЦНСТ с цел подкрепа на екипа в грижата за деца с прояви на психично страдание.

- Провеждане на индивидуални терапевтични сесии

- Провеждане на терапевтични ателиета

- Медицински консултации с педиатър и детски психиатър

3.Дейности за децата и родители от общността – медицински консултации, индивидуална работа, ателиета за деца и юноши с прояви на психично страдание и аутизъм със или без придружаващи заболявания, както и за родители.

Интердисциплинарният екип се състои от 12 специалисти в т. ч. 6 психолози; педиатър; детски психиатър; социален работник, кинезитерапевт и др.

 

Проектът е на стойност 214 381 евро, с продължителност 5 месеца (от 04. 12. 2015 до 30. 04. 2016г)