ДИРЕКЦИЯ "СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"
Столична община

ЕКИП НА ДИРЕКЦИЯ "СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"

КОНТАКТИ

д-р ИРЕНА ДИМИТРОВА
Директор на дирекция "Спорт и младежки дейности"

адрес:
ул. "Оборище" № 44, ет. 1, офис 7

телефон / факс: 
(02) 946 14 12

мобилен:
0887 996 448

e-mail:
irena.dimitrova@sofia.bg

НЕВЕНА ДИМИТРОВА
главен експерт

адрес:
ул. "Оборище" № 44, ет. 1, офис 8Б

телефон / факс:
(02) 981 06 47

мобилен:
0889 911 297

e-mail:
neven_ska@abv.bg

ОТДЕЛ "СПОРТ"

ДЕСИСЛАВА ТЕМЕЛКОВА 
началник-отдел "Спорт"

адрес:
ул. "Оборище" № 44, ет. 1, офис 6

телефон: 
(02) 981 06 51

мобилен:
0884 322 643

e-mail:
dtemelkova@sofia.bg
desinda2000@abv.bg

ВАЛЕНТИНА ЛИКОВА 
старши експерт

адрес: 
ул. "Оборище" № 44, ет. 3, офис 6

телефон:
(02) 946 11 18

мобилен:
0884 322 644

e-mail:
vlikova@sofia.bg
valia_likova@abv.bg

ТЕОДОРА ФИЛЕВА
старши експерт

адрес:
ул. "Оборище" № 44, ет. 3, офис 6

телефон:
(02) 946 11 18

мобилен:
0884 322 642

e-mail:
tfileva@sofia.bg
tedinka_1980@abv.bg

ЛЮБОМИРА РАДОЕВА
старши експерт

адрес:
ул. "Оборище" № 44, ет. 1

телефон / факс:
(02) 987 13 88

мобилен:
0887 377 061

e-mail:
 l.radoeva@sofia.bg

ОТДЕЛ "МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"

МАРИЯ ГОНЧЕВА
началник-отдел "Младежки дейности"

адрес: 
ул. "Оборище" № 44, ет. 1, офис 8А

телефон / факс:
(02) 980 24 78

мобилен:
---

e-mail: 
m.goncheva@sofia.bg

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА
главен експерт

адрес:
ул. "Оборище" № 44, ет. 3, офис 6

телефон / факс:
(02) 946 11 18

мобилен:
0885 941 674

e-mail: 
georgieva_sofia@abv.bg

НАДЕЖДА ГЕРОВА
главен експерт

адрес:
ул. "Оборище" № 44, ет. 1, офис 6

телефон:
(02) 981 06 51

мобилен:
0896 84 74 51

e-mail:
n.gerova@sofia.bg

ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯТА

 

 • Създава условия за реализиране на общинските програмни документи в областта на физическото възпитание, спорта и младежките дейности.
   
 • Предлага идеи за подобряване ефективността на дейностите на СО, в областта на извънкласни и извънучилищни дейности, превенция на рисково поведение, здравно образование, гражданско образование, интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности, спорт и туризъм .
   
 • Организира, контролира, координира и провежда извънкласна и извънучилищна дейност на територията на образователни институции в град София в областта на спорт, туризъм, здравно образование и превенция на рисково поведение.
   
 • Организира, провежда, координира и контролира дейността между районните администрации в областта на физическото възпитание,спорта и младежките дейности.
   
 • Координира и контролира проекти и програми в образователни институции, инициирани от Столична община.
   
 • Поддържа информационна база данни за реализирани проекти и програми в областта на спорта, туризма, здравното образование и превенция на рисковото поведение в образователните институции на територията на Столична община.
   
 • Координира дейността на Съвета по безопасност на движението на децата в София /СБДДС/ към Столична община и създава условия за реализиране на общинска програма за опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение.
   
 • Подпомага дейности на структури на гражданското общество при реализиране на общинска политика за закрила на детето.