Разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло
...

Разделно събиране на на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
Разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) ...

Разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата
Безплатно ще приемат следните опасни отпадъци: живак и живаксъдържащи уреди; лакове и бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки ...

Разделно събиране на акумулатори и батерии
Разделно събиране на акумулатори и батерии ...

Площадки на територията на общината за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата
...

Разделно събиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
Разделно събиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) ...

Разделно събиране на излезли от употреба гуми
Разделно събиране на излезли от употреба гуми ...

Разделно събиране на отработени масла
Разделно събиране на отработени масла ...