Назад

Разделно събиране на акумулатори и батерии

 

Събирането на негодни за употреба батерии и акумулатори се извършва от „Екобатери” АД и „НУБА Рециклиране” АД, с които Столична община има сключени договори. Събирането на НУБА се извършва по предварително утвърден от Столична община Годишен график и чрез съдове, разположени в търговски и административни сгради.

„Екобатери” АД – адрес: бул. "Владимир Вазов" № 40, ет. 2, гр. София – 1517, тел. 0 800 14 100
, e-mail: office@ecobatterybg.com, http://www.ecobatterybg.com

Повече информация къде се намират контейнерите за разделно събиране на „Екобатери” АД можете да намерите тук.

„НУБА Рециклиране” АД – адрес: София – 1574, бул. "Шипченски проход" №65, тел.: 0884 932 858, email: UBARecycling@rovotel.com,  http://www.ubarecycling-bg.org

Повече информация къде се намират контейнерите за разделно събиране на „НУБА Рециклиране” АД можете да намерите тук.


Приложение към Договор за организиране, изграждане и прилагане на система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на СО от "НУБА Рециклиране" АД – График за разделно събиране на НУБА за 2019 г.


Приложение към Договор за организиране, изграждане и прилагане на система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на СО от "Екобатери" АД – График за разделно събиране на НУБА за 2019 г.