СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на СО, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2019 г., Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г., изм. и доп. с Наредба за общинската собственост – приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г., изм. и доп. – Решение № 512 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. и доп. – Решение № 281 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г. (НИДНЦСНИСО)

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

Гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: 

Арх. Ивайло Петков, Ботьо Ботев, Борис Бонев, Иван Таков, Пеньо Пенев, Борислав Иванов – общински съветници и д-р Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

  • обществена консултация по Доклад с рег. № СОА22-ВК66-3023/28.03.2022 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на СО, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2019 г., Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г., изм. и доп. с Наредба за общинската собственост – приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г.,в сила от 10.05.2011 г.,изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г., изм. и доп. – Решение № 512 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. и доп. – Решение № 281 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г. (НИДНЦСНИСО)

- по електронен път:
На ел. поща:  ikaramfilova@sofia.bg 

Относно: Обществена консултация по Доклад с рег. № СОА22-ВК66-3023/28.03.2022 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на СО, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2019 г.,Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г., изм. и доп. с Наредба за общинската собственост – приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.,изм. и доп. – Решение № 512 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. и доп. – решение № 281 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г. (НИДНЦСНИСО)

2. Форма на обществената консултация:
Писмени консултации.

3. Период на консултацията:
30 (тридесет) дни – от 30.03.2022 г. до 29.04.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

1. Доклад с рег. № СОА22-ВК66-3023/28.03.2022 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на СО, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2019 г., Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г., изм. и доп. с Наредба за общинската собственост – приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г.,в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г., изм. и доп. – Решение № 512 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. и доп. – Решение № 281 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г. (НИДНЦСНИСО)

2. Проект на решение;

5. Координати за връзка:

- Искра Карамфилова – началник-отдел „Управление на общински имоти и жилищен фонд'' към СО, ел. поща: ikaramfilova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:
https://www.sofia.bg/en/portal-public-consultations
Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА:

г-жа Мика Ангелова (Публикувано на 03.05.2022 г.)


Обобщена справка за постъпилите предложения и становища (Публикувана на 03.05.2022 г.)