Назад

Концесия №4

Номер по регистрация
4  
Идентификационен номер
Партиден № O - 00136
Номер и дата на решението на СОС за предоставяне на концесия и всички последващи решения
Решение № 45 от 09.03.1998 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия – СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Решение № 45 (Протокол № 40 от 09.03.1998 г., гр. София).
Номер и дата на заповедта за назначаване на тръжната или конкурсна комисия
 
Предмет на концесията
КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА, а последният приема да извършва лятно почистване: битово сметосъбиране сметоизвозване, улично сметоизвозване (вложки), ръчно метене, машинно метене, миене, зимно почистване: улично почистване, опесъчаване, олужаване, машинно метене на сняг, товарене на сняг, извозване на сняг, ръчно снегопочистване; извозване на едрогабаритни отпадъци по заявка на определени райони на СТОЛИЧНА ОБЩИНА. 
Индивидуализация на обекта на концесия
 Общинските дейности по поддържане на чистотата се извършват на територията на следните райони на СТОЛИЧНА ОБЩИНА: Изгрев, Лозенец, Искър, Студентски, Панчарево и Банкя.
Срок на концесията
 15 години
Дата на сключване на концесионния договор
 10/06/1999 г.
Дата на влизане в сила на концесионния договор
 01/10/1999 г.
Наименование, седалище и адрес на управление на концесионера, представителство и данни по регистрация на концесионера
Наименование: "ДИТЦ" EАД

Седалище: район "Младост", бул. "Цариградско шосе" 48-50

Адрес на управление: район "Младост", бул. "Цариградско шосе" 48-50

Представителство: Антон Ризов и Николай Проданов заедно

БУЛСТАТ: 121877579

Съдебна регистрация: ф.д. № 4812/1999 г., том 547, стр. 94.
Длъжностно лице или структура, осъществяваща контрол по изпълнение на договора
кмета на община Столична 
Имуществени права и задължения на страните по Договора
 1. а) имуществени права на Концесионера:
  Чл.9. Когато осъществяването на Концесията и изпълнението на Договора се възпрепятстват или затрудняват от права или фактически действия на трети лица Концесионерът може да предприема самостоятелно действие за защита на интересите си и за споразумение на тези лица, като предварително уведоми за това Концедента в писмена форма. В тези случаи Концедентът е длъжен да окаже необходимото съдействие.
  Чл.12. Концесионерът има право да преотстъпва правата по настоящия Договор на други лица, само за отделни дейности по Договора, със съгласието на Концедента.
 2. б) имуществени права на Концедента:
  Чл.7.(1) Концедентът има право да проверява изпълнението на настоящия Договор по всяко време, стига с това да не пречи на работата на Концесионера, като контролира ежедневно качеството на извършената дейност, съгласно предварително съгласувани наряди за сметоизвозване, улично почистване и зимно поддьржане, както и за всички допълнително възложени работи. 
  (2) Концедентът оценява състоянието по чистотата и зимното почистване на териториите в рамките на 24 часа, като протоколите за качеството на извършената работа се уточняват и подписват ежедневно през цялата година. 
  (3) Оценяването на чистотата на териториите при обявени стихийни бедствия става непосредствено след привеждането им в изискуем вид като срока се определя от Столичния щаб.
  Чл.8. Концедентът има право да възлага на Концесионра и други допълнителни работи по предмета на настоящия Договор, като осигурява средства за извършената работа по допълнителни поръчки, чрез дежурен диспечер в СО, ръководител на управление и други за предотвратяване последствията от стихийни бедствия, аварии, пожари и т.н. Редът и условията по тези и други допълнителни поръчки ще бъдат предварително заявявани и отчитани за всеки конкретен случай (Приложение 2).
 3. в) имуществени задължения на Концесионера: 
  Чл.10. Концесионерът е длъжен: (1) Да извършва дейностите, предмет на настоящия Договор, качествено и в срок, като изпълнява стриктно указанията на Концедента, а именно: а) да извършва улично почистване - целогодишно, в съответствие със съгласуваните със СО наряди; б) да извършва извозване на твърдите битови отпадъци (ТБО)и уличната смет - целогодишно, като поддьржа съдовете в добър вид и при необходимост ги заменя с нови.; в) по указание на Концедента, поетапно да се въвежда разделно събиране на рециклируемите компоненти от ТБО (хартия, стъкло, метали, пластмаси); г) да отстранява случайни замърсявания и заледявания - в срок до 4 часа от подаването на сигнала. (2) В случаите на природни бедствия, порой, бури, снеговалеж, пожари и други извънредни ситуации Концесионерът е длъжен да бъде на разположение и разпореждане на оперативния щаб при СО, на Кмета на СО или упълномощени от него лица, следвайки техните указания. (3) Да съобщава незабавно на Концедента за възникнали трудности. (4) Незабавно да уведоми Концедента в писмена форма за настъпили обстоятелства, обосноваващи изменение в правните или други условия за осьществяване на Концесията. (5) Да продължи изпълнението на дейностите сметоизвозване и зимно поддържане и при случай на забавяне на плащането от страна на Концедента не повече от 14 (четиринадесет) дена.
  Чл.2.(1) Всяка година страните по Договора ще подписват анекс към него за обема на възложената работа, обвързан с цени, кореспондиращи с бюджета на Столична община и съобразени с размера на официалната годишна инфлация. 
  ... 
  (4) При невъзможност от страна на Концедента да осигури необходимите средства, посочени в Офертната цена на Концесионера, Концедентът се задължава да представи на Концесионера 21% от бюджетните средства на СО за дейност чистота.
  Чл.6. Концедентът е длъжен: ... (4) Да заплаща на Концесионера договореното възнаграждение. При забавено изпълнение на това задължение се дължи лихва, равна на основния лихвен процент на БНБ за съответния период...
  Чл.9. Когато осъществяването на Концесията и изпълнението на Договора се възпрепятстват или затрудняват от права или фактически действия на трети лица, Концесионерът може да предприема самостоятелно действие за защита на интересите си и за споразумение на тези лица, като предварително уведоми за това Концедента в писмена форма. В тези случаи Концедентът е длъжен да окаже необходимото съдействие... 
 
Методика за определяне на Концесионното възнаграждение
Концесионно възнаграждение не е предвидено с Концесионния договор.  
Дата, основание и акт за прекратяване на Концесионния договор, а в случаите на прекратяване по право – дата и основание за прекратяване. Методика за определяне на Концесионното възнаграждение.
Договорът с „ДИТЦ” ЕАД е прекратен с писма изх. № 2600-1805/13.03.2009 г. и № 2600-1805(2)/13.03.2009 г. на кмета на Столичната община. 
Забележки по вписаните обстоятелства.
  
Дата на вписване и име на длъжностното лице