Назад

Концесия №2

Номер по регистрация
2  
Идентификационен номер
111
Номер и дата на решението на СОС за предоставяне на концесия и всички последващи решения
Решение № 45 от 09.03.1998 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия – СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Решение № 45 (Протокол № 40 от 09.03.1998 г., гр. София).
Номер и дата на заповедта за назначаване на тръжната или конкурсна комисия
 
Предмет на концесията
КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА, а последният приема да извършва следните дейности по поддържане на чистотата: лятно и зимно улично почистване, събиране и извозване на битовите отпадъци на територията на определени райони на СТОЛИЧНА ОБЩИНА. 
Индивидуализация на обекта на концесия
 Общинските дейности по поддържане на чистотата се извършват на територията на следните райони на СТОЛИЧНА ОБЩИНА: "Средец", "Красно село", "Възраждане", "Оборище", "Сердика", "Подуяне", "Слатина", "Триадица" (частта, заключена между бул. "Витоша", ул. "Позитано", бул. "Патриарх Евтимий "и бул. "Христо Ботев"), "Красна Поляна", "Илинден", "Връбница", "Кремиковци" и "Нови Искър", съобразно Приложение № 1 (представена Оферта от Концесионера), която е неразделна част от Концесионния договор.
Срок на концесията
 15 години
Дата на сключване на концесионния договор
 20/08/1999 г.
Дата на влизане в сила на концесионния договор
 01/10/1999 г.
Наименование, седалище и адрес на управление на концесионера, представителство и данни по регистрация на концесионера
Наименование: "ЧИСТОТА-СОФИЯ" АД

Седалище: район "Връбница" ул. "Стачник" N 1

Адрес на управление: район "Връбница" ул. "Стачник" N 1

Представителство: Антон Ризов и Николай Проданов

БУЛСТАТ: 121718535

Съдебна регистрация: ф.д. № 1080 по описа за 1989 г.
Длъжностно лице или структура, осъществяваща контрол по изпълнение на договора
кмета на община Столична 
Имуществени права на концесионера
Чл. 4/1/ Страните по настоящия договор се съгласяват, при наличие на инфлационни процеси, КОНЦЕСИОНЕРЪТ да индексира определените по чл. 3 цени с размера на официалната годишна инфлация. 
/2/ Когато годишната инфлация е до 10 % индексирането се извършва ежегодно и ще се прилага от началото на календарната година с писмено уведомление от КОНЦЕСИОНЕРА, без да се иска съгласието на КОНЦЕДЕНТА, 
/3/ В случай, че през годината инфлацията надвиши 10%, индексирането на цените ще се извършва от началото на следващия месец, а от началото на следващата календарна година - с разликата между годишната инфлация и индексираното през течение на годината 
Правилото ще се прилага с писмено уведомление от КОНЦЕСИОНЕРА от момента на обявяване на периодично отчитаната инфлация, без да се иска съгласието на КОНЦЕДЕНТА. 
... 
Чл.13. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да преотстъпва правата по настоящия договор на други лица. 
Чл.14. /1/ Когато осъществяването на концесията и изпълнението на договора са възпрепятствани от правни или фактически действия на трети лица, КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да предприеме самостоятелни действия за защита на интересите си, както и да изисква незабавното съдействие на КОНЦЕДЕНТА съобразно чл. 6, ал. 5. 
/2/ При констатирано невиновно неизпълнение на задълженията на КОНЦЕСИОНЕРА в хипотезата на ал. 1, последният има право на възнаграждение в размер на договореното за този вид и обем работа. 
... 
Чл.17./1/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ не носи отговорност за щети, нанесени на трети лица, в случаи на заледявания, причинени от течове или други повреди на водопроводната и канализационната мрежа. 
/2/ В случаите на предходната алинея КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да окаже необходимото съдействие за отстраняване на заледяванията по подадена заявка от КОНЦЕДЕНТА, като стойността на извършената работа ще се заплаща допълнително след представяне на акт и фактура. 
Имуществени задължения на концесионера
Чл.11. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен: 
/1/ - Да извършва действията, предмет на настоящия договор качествено и в срок, както следва: 
А) Сметоизвозване /битово и улично/ - целогодишно от съдовете за смет, като поддържа същите в добър вид. При необходимост да заменя съдовете за смет с нови, но не повече от 20% /двадесет процента/ годишно от общия им брой. 
Б) Улично почистване - целогодишно, съгласно нормативните документи и методиката за организация на комуналните дейности и поддържането на чистотата , съобразно метеорологичните условия . 
В) Отстраняване на текущи и случайни замърсявания и заледявания в срок до 4 часа от подаването на сигнала. 
/2/ В случаите на природни бедствия, порои, бури, снеговалеж, пожари и други извънредни ситуации КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да бъде на разположение и разпореждане на оперативния щаб при СО, кмета на СО или упълномощени от него лица, следвайки техните указания. 
/3/ Да съобщава незабавно на КОНЦЕДЕНТА за възникнали затруднения при изпълнение на предмета на договора.  
Имуществени права на концедента
Чл. 9. КОНЦЕДЕНТЪТ и упълномощените от него длъжностни лица имат право да възлагат и други допълнителни работи извън случаите по чл. 8. Редът и условията по тези допълнителни поръчки ще бъдат договаряни предварително за всеки конкретен случай. 
Имуществени задължения на концедента
Чл. 4/1/ Страните по настоящия договор се съгласяват, при наличие на инфлационни процеси, КОНЦЕСИОНЕРЪТ да индексира определените по чл. 3 цени с размера на официалната годишна инфлация. 
/2/ Когато годишната инфлация е до 10 % индексирането се извършва ежегодно и ще се прилага от началото на календарната година с писмено уведомление от КОНЦЕСИОНЕРА, без да се иска съгласието на КОНЦЕДЕНТА, 
/3/ В случай, че през годината инфлацията надвиши 10%, индексирането на цените ще се извършва от началото на следващия месец, а от началото на следващата календарна година - с разликата между годишната инфлация и индексираното през течение на годината. 
Правилото ще се прилага с писмено уведомление от КОНЦЕСИОНЕРА от момента на обявяване на периодично отчитаната инфлация, без да се иска съгласието на КОНЦЕДЕНТА. 
Чл. 6. КОНЦЕДЕНТЪТ е длъжен: 
... 
(2)Да осигури на КОНЦЕСИОНЕРА необходимата информация, достъп или други необходими условия с оглед изпълнението на настоящия договор. 
(3)Да не създава пречки при упражняване на правата по настоящия договор. 
/4/ Да заплаща на КОНЦЕСИОНЕРА договореното възнаграждение. При забавено плащане на това задължение се дължи законна лихва. 
... 
(5) Да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА в случаите, когато изпълнението на задълженията му се възпрепятстват или затрудняват от права или фактически действия на трети лица. В тези случаи КОНЦЕДЕНТЬТ по искане от КОНЦЕСИОНЕРА е длъжен да предприеме необходимите според обстоятелствата правни и фактически действия за отстраняване на пречките или затрудненията. 
... 
Чл. 7. КОНЦЕДЕНТЪТ с длъжен чрез: Управление "Екология, благоустройство и чистота" или друга своя аналогична структура, упражняваща за в бъдеще тези функции, да контролира, приема и подписва всички документи по изпълнението на настоящия договор, като проверява качеството на извършените от КОНЦЕНСИОНЕРА дейности и го уведомява незабавно за открити недостатъци. 
Чл. 8. Отстраняването на последиците от стихийни бедствия, аварии, пожари и др. се извършва по поръчка на КОНЦЕДЕНТА, който осигурява необходимите средства за отстраняването им. Стойността на извършените допълнителни работи се определя от КОНЦЕСИОНЕРА, съгласно представени калкулации. 
Методика за определяне на Концесионното възнаграждение
Концесионно възнаграждение не е предвидено с Концесионния договор. 
Дата, основание и акт за прекратяване на Концесионния договор, а в случаите на прекратяване по право – дата и основание за прекратяване. Методика за определяне на Концесионното възнаграждение
Договорът с „ЧИСТОТА СОФИЯ” АД е прекратен с писмо изх. № 2600-1805/13.03.2009 г. на кмета на Столичната община. 
Забележки по вписаните обстоятелства.
 
Дата на вписване и име на длъжностното лице.