Назад

Обществено-експертен съвет по култура към Столична община

ОБЩЕСТВЕНО-ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО КУЛТУРА КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Назначен със заповед No РД-09-01-490/16.12.2011 г. на кмета на Столична община, със срок до 30 ноември 2015 г.

Обществено-експертният съвет по култура е консултативен орган към кмета на Столична община, който подпомага общината при осъществяване на функциите й. Съветът обсъжда важни и актуални въпроси, свързани с дейностите, стратегията и културната политика на Столична община, като изразява мнения, дава препоръки, разглежда и дава предложения по проекти и нормативни актове. Съветът може да изразява и мнения в случаите, когато определени прояви в областта на културата накърняват добрите нрави и морал, открито проповядват насилие, порнография, расова, религиозна и национална нетърпимост и застрашават развитието на подрастващите.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

- Съветът има за цел обсъждането на идеи в областта на дейностите по осъществяване на стратегията на общинската политика за закрила и развитие на културата, при съчетаване принципите на националната културна политика с местните условия и традиции, както и на проекти за тяхното практическо осъществяване.

- Събира и обобщава информация в областта на дейностите по осъществяване на общинската политика по култура след обсъждане на: проекти за участие в международни, национални и отраслови програми за развитие на дейностите по осъществяване на общинската политика по култура; проекти на нормативни актове в областта на културата, свързани с осъществяване на общинската политика по култура; механизми за практическо стимулиране на дейността по осъществяване на общинската политика по култура; проблеми, свързани със структурата на звената на Столична община, общинските културни институти и организацията на културния живот в София.

- Съветът се създава за определен срок със Заповед на кмета на СО.

СЪСТАВ:

- В състава се включват представители на творческите съюзи и на заинтересовани организации, както и изявени творчески личности и експерти. Участието им в неговата дейност е доброволно и на обществени начала.

ЗАСЕДАНИЯ И РЕШЕНИЯ:

- Редовните заседания се провеждат най-малко веднъж на два месеца, а извънредни по искане на 1/3 от членовете.

- Решенията на Съвета се вземат с обикновено мнозинство с явно гласуване. Приети са решенията, за които са гласували повече от половината присъстващи членове.

- На заседанията се води протокол, към който се прилагат документите, разгледани на заседанието.

- Протоколите и документацията се съхраняват при Секретаря на Съвета.