Назад

Столична община обявява обществено обсъждане за намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“

Публикувано на 14.05.2018 г.

Протокол
Присъствен списък
Презентация на "Топлофикация София" ЕАД
Презентация на Столична община
Таблица с въпроси от общественото обсъждане, проведено на 28.02.2018 г.
Таблица с въпроси след общественото обсъждане

=====================================================================================

Публикувано на 05.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведено на 28.02.2018 г. обществено обсъждане по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“, уведомяваме всички заинтересовани лица, че протоколът от обсъждането е в процес на подготовка, като се вземат предвид постъпилите въпроси по време на обсъждането и в дадения след него срок за предоставяне на допълнителни такива.

============================================================================================

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг Столична община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“. Проектът е заложен за финансиране от Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския фонд за регионално развитие. Средствата от заема са необходими за осигурявяне съфинансирането на проекта от Столична община.

- Предназначение на проекта: Изграждане на инсталация за когенерация на топлоенергия и електроенергия с цел осигуряване на максимално ефективно оползотворяване на RDF  горивото, произведено в Завод за МБТ на отпадъци, в съответствие с принципа на йерархията за управление на отпадъците съгласно Рамковата директива за отпадъците, по-конкретно – оползотворяване за получаване на енергия.

- Размерът на дългосрочния дълг, който Столична община има намерение да поеме, е до 67 000 000 евро.

- Начин на финансиране – чрез заем от Европейска инвестиционна банка.

- Дългосрочният общински дълг ще бъде изплащан с бъдещи приходи на „Топлофикация София“ ЕАД.

- Няма предвидено обезпечение по дълга.
 

Общественото обсъждане ще се проведе на 28.02.2018 г. от 10,00 ч. в Зала № 5 на Столична община, ул. "Московска" № 33.РАЗЯСНЕНИЕ

С цел улесняване на гражданите, в допълнение към горната информация, в синтезиран вид по-долу са представени връзки към налична в публичното пространство информация и документация, относими към обява с покана за обществено обсъждане за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“, публикувана на 22.01.2018 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с преведено на 28.02.2018 г. обществено обсъждане за поемане на дълг за съфинансиране на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“ по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг, предоставяме публичен достъп до ПРЕЗЕНТАЦИЯТА, която беше направена по време на публичното обсъждане.


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...