Назад

Район "Кремиковци" обявява обществено обсъждане за представяне на проект "Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на м. „с. Долни Богров” за обособяване на нов кв.1б, „за офиси и складове“ и нов кв. 1в „за офиси, складове, автосервиз, автомивка, бензиностанция, паркинг и логистика“ и улици в района"

 

Заповед № РКР19-РД09-37/19.03.2019 г. на кмета на СО – район „Кремиковци” за представяне на проект за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „с. Долни Богров” за обособяване на нов кв. 1б, УПИ I-554 „за офиси и складове“ за имот с идентификатор 22304.7979.554, нов кв. 1в, УПИ I-940 „за офиси, складове, автосервиз, автомивка, бензиностанция, паркинг и логистика“ за имот с идентификатор 22304.7979.940, и улици о.т. 501 – о.т.503, о.т.504 – о.т.505, о.т.502 – о.т.507, район „Кремиковци“, гр. София“ на 01.04.2019 г. (понеделник) от 13.00 ч. в сградата на CO – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б., и за дискусия на 22.04.2019 г. (понеделник) от от 13.00 ч. в сградата на CO – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б.

Приложение:

Заповед № РКР19-РД09-37/19.03.2019 г. на кмета на район „Кремиковци“


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...