Назад

Столична община обявява обществено обсъждане на Проект на План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София – актуализация 2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА

Проект на План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София – актуализация 2019 г.

Столична община уведомява всички заинтересовани страни, че е изготвен Проект на План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София – актуализация 2019 г.

На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда на 20.01.2020 г. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на Столична община, с адрес гр. София, ул. „Париж“ № 1, ще се проведе обществено обсъждане на изготвения Проект на План за действие.

Документът е на разположение на заинтересованите лица и организации  всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа в сградата на Столична община, ул. „Париж“ № 5, стая 205, и е публикуван на електронната страница на общинската администрация.

Всички предложения, становища и бележки към проекта на документа, предмет на общественото обсъждане, се предоставят в писмена форма в Столична община на адрес: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 33, не по-късно от 7 дни след датата на провеждане на общественото обсъждане.


Проект на План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София – актуализация 2019 г.


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...