Назад

Столичната община обявява обществено обсъждане на намерение за поемане на частична гаранция по дългосрочен дълг на “Столичен електротранспорт” ЕАД, свързан с изпълнението на инвестиционна програма на дружеството, одобрена с Решение № 313 на СОС от 08.06.2017 г.

 

ПОКАНА

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг Столичната община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на частична гаранция по дългосрочен дълг на “Столичен  електротранспорт” ЕАД, свързан с изпълнението на инвестиционна програма на дружеството, одобрена с Решение № 313 на СОС от 08.06.2017 г.

Средствата са необходими за закупуване на 15 електробуса и 6 зарядни станции за тях.      

  • Размерът на гаранцията, която Столична община има намерение да поеме, е в размер на 50% от усвояването по  кредита на “Столичен електротранспорт” ЕАД от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и е в размер до 3 675 000  евро.
  • Дългосрочният дълг на “Столичен електротранспорт” ЕАД ще бъде изплащан с бъдещи приходи от транспортни услуги (превоз на пътници по линиите на МГТ), извършвани от дружеството.
  • Няма предвидено обезпечение на гаранцията.
  • Материалите по проекта са достъпни на адрес:

- ул. ”Козлодуй” № 16, под. ”Транеснерго и РП”, всеки работен ден между 14 и 16 часа

- в електронен вариант

http://www.elektrotransportsf.com/images/obshtestveni/2017/reshenie_sos_313_investi_programa_se_080617.pdf

Лице за контакт: Орлин Пранджев – началник-служба “Иновационни проекти”, тел. 02 832 20 76.  

Общественото обсъждане ще се проведе на 08.06.2018 г. от 15 ч. в зала № 5 на Столична община, ул. ”Московска” № 33.


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...